Главная

Аьшурбег Мягьямедов ужур духтир ву

9Му жюрейин гафар ухьхьан республикайин вари духтрарикан пуз шулин?

Медицинайин гъуллугъчйирин Йигъ ихь уьлкейиъ гьар йисан июнь вазлин шубубпи элгьет йигъан къайд апIури шулу. Медицинайин гъуллугъчйирин пишекарвалин машквар ихь уьлкейиъ 1980-пи йислан мина къайд апIура. Думу машквар медицинайиъ лихурайи вари пишекрарин машквар ву: духтрарин, медсестрйирин, фельдшерарин ва медицинайихъди аьлакьа айи имбу вари пишекрарин. Гьаму шиклиъ учвуз рякъюрайи Аьшурбег Ражабович Мягьямедовдира чан пишекарвалин машквар 24-пи ражари къайд апIура. Думу Табасаран райондин ЦРБ-йин поликлиникайиъ кардиологди ва реанимацияйин отделениейиъ анестезиолог-реаниматологди лихура.

ППС-дин гъуллугъчйири журналист гъурччвну

3Улихьна йигъари Республикайин журналистарин Союздин конференцйир гъахру залиъ 2007-2013-пи йисари республикайин «Молодежь Дагестана» газатдин кIулин редакторди лихури гъахьи Шамил Абашиловдиз Дагъустандин полицейскйири йивбан гьякьнаан вуйи конференция гъабхьнийи. 

Конференцияйиъ РД-йин журналистарин Союздин председатель Аьли Камаловди, РД-йин журналистарин ихтиярар уьрхюрайи адвокат Биякай Мягьямедовди ва чав Шамил Абашиловди иштираквал гъапIнийи.
Конференция ачмиш апIури, Аьли Камаловди къайд гъапIганси, аьхиримжи 20-25-йисандин арайиъ Дагъустандиъ 17 журналист йивну дийихна, хъа 20-тIан артухъ журналистар дурччвну, дурарин сагъвализ жюрбежюр зийнар дапIна. Гьацдар журналистарин арайиъ республикайин ППС-дин гъуллугъчйири сагъвализ зийнар гъапIу Шамил Абашиловра а.

Дуствалин парад

8Ккудубшу элгьет йигъан «Уру-сатдин халкьарин дуствалин парад» вари Урусатдин акцияйин дахилнаъди Мягьячгъала шагьриъ Урусатдин Йигъаз бахш дапIнайи шадлугънан митинг ва машквран концерт гъахьну. 

РД-йин милли политикайин Ми-нистерствойин жягьтлувалиинди теш-кил дапIнайи машквран серенжемар гвачIниан Лениндин комсомолин ччвурнахъ хъайи паркдиъ ккергънийи. Душваъ Дагъустандин саки вари шагьрарин ва районарин вакилар, музыкайин ва хореографияйин коллективар, жигьиларин, жямяаьтлугъ ва волонтерарин тешкилатарин кIакIначйир, Мягьячгъалайин агьалйир жанлуди иштирак гъахьну.

Прививкйириз къаршувал мапIанай

1Гьаму йигъари РД-йин сагъламвал уьбхбан Министерствойиъ абйир-бабари БЦЖ-йин вакцинацияйиз къаршувал улупбан дюшюшар йигълан-йигъаз артухъ шулайивализ бахш дапIнайи конференция кIули гъубшну. Дидин ляхниъ республикайин саки вари духтрар – фтизиатрар, педиатрар ва неанатологар иштирак гъахьну.

Конференцияйиъ республикайиъ туберкулездин вакцинопрофилактика гъабхбакан, дидин къайдйирикан, улупбарикан, вакцинация апIбан кьяляхъ гъахьи гъагъи дюшюшарикан, думу прививка апIбаз къаршувалин улупбарикан улхбар гъахьнийи.

Пляжар гьязурди адар

2Хъа шагьриъ гьюлик жикIуз ккунидарин кьадар артухъ шула

Дербент шагьрин юбилейин серенжемарин кьяляхъ, вари Урусатдиъ яшамиш шулайидаризси, жара уьлкйириъ айидаризра кюгьне шагьрикан, дидин тарихдикан, культурайикан, инсанарикан аьгъю гъабхьну. Аьхиримжи вахтна шагьур ужуб терефназди дигиш шула. Дербентдин кюгьне ядиграри, уткан табиаьтди, Каспий гьюлин ккудудубкIру мяълийи, ачухъ юкIвар айи инсанари жара йишвариан вуйи агьалйирра чпихьна жалб апIура. Дербентдиъ яшамиш шулайидариз шагьур ккуниб аьгъю шулу, гизафдариз дидин тарих ужуди аьгъя.

Республикайин «Табасарандин нурар» газат – халкьдин умудлу даягъ ву

Республикайин «Табасарандин нурар» газат – халкьдин умудлу даягъ ву

Гьюрматлу ватанагьлийир, гирами дустар, гьюрматлу табасаран халкьдин интеллигенция! Ригъ алабхъру терефнан уьлкйири ихь уьлкейиз санкцйир дивбахъди аьлакьалу вуди, ихь уьлкейинси, дагъустандинра промышленностдин, гъулан мяишатдин гизаф цирклар читин гьялнъ ахьна. Дюн‘яйин рынокдиин нафтлин кьиматар ис ахьбан натижайиъ ихь уьлкейин экономикайин тмунуб гъвалазра аьхю эсер гъапIну.

Коррупцияйихъди женг яваш дапIну ккундар

Табасаран райондин прокуратурайи ихтиярар уьрхру, гюзчивалин, ерли самоуправлениейин органарихъди сатIиди райондиъ тахсиркарваларихъди женг гъабхбан мянфяаьтлувал за апIбаан, къанунар ва ихтиярар уьрхювал тямин апIбаан саб кьадар ляхин гъубхну ва гъабхура.

Ккудубшу 2015-пи йисанра, ццийин йисандин ккудубшу вахтнара райондиъ оперативный гьял читинуб вуди гъубзра. Амма, ляхнарин анализди улупурайиси, хайлин учIру месэлйир имишра, ич ляхниъ саб жерге терефариан ужудар хъуркьуваларра гъазанмиш дапIнача. Ккудубшу йисан тялукь вахтнахь тевиган, цци къанун чIур апIбан дюшюшар ашкар апIбан улупбар, низамнан ва административ жавабдарвалихьна гъахи гъуллугъчйирин кьадар, прокурорвалин ахтармиш’валарин натижайиъ гъитIиркку уголовный делойирин кьадар артухъди ву.

Табасарандин Сусанин, Минин ва Пожарский

58-пи апрелиъ «Табасарандин нурар» газатдин 13-пи нумрайиъ чап дапIнайи Салимхан Римихановдин «Увура му дюн’яйиъ яв ужуб шил гъибт!» кIуру макьала иштагьниинди, текрар апIури гъурхунза. Мушваъ дугъу Багъир Ражабовдин аьхю тяриф апIури бикIура: «Кьалухъ Мирзайикан дибикIнайи китабди Багъир Ражабов адлу писателарин жергейиз гъахну, дугъаз Табасарандин «Белинский» пуз шулу. Гьаддиз узу Багъир Ражабовди гъибикIу «Намуснан сир» кIуру китаб хъанара гъурхунза. Думу китаб дагъустандин халкьарин милли азадвалин женгнан гюзгю ву, пуз шулу. 

АпIурайи къуру тяриф дариз, хъа кIваантIан кIурайи марцци гаф вуйиз, узу думу эсерари гьяйран гъапIну.
«Намуснан сир» роман узу хъанара аьхю гьевесниинди гъурхунза.
Роман – вахт яркьуди гьатIабццну улупурайи, гизаф образар айи, дявдин гизаф игит майднар, сягьнйир улупурайи, инсанар ватанпервер апIру ва дурарин азадвалихьна, гъалибвалихьна айи аьхю рюгьнан аьшкьлувал аьян апIурайи лап чатху ва маракьлу эсерикан саб ву.

Лев Кузнецов: «Дагестан – базовый регион Северного Кавказа»

87 июня в г.Ессентуки состоялось заседание коллегии Минкавказа России, посвященное итогам деятельности ведомства за 2015 год и приоритетным задачам на ближайшую перспективу.
В мероприятии, которое открыл и вел министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, принял участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Заместитель Председателя Пра-вительства РФ Александр Хлопонин, в частности, напомнил присутствующим о том, что территориальный принцип развития, заложенный Президентом РФ Владимиром Путиным, впервые начал применяться именно в Северо-Кавказском федеральном округе. Вице-премьер также констатировал, что в СКФО выросли показатели в сфере промышленности, аграрном комплексе, а туристический поток увеличился в 3 раза, составив около 2,7 млн человек;

Рубас-чайдин гьенг

3Гъубшу гьяфтайиъ Мягьячгъала шагьриъ республикайин Р.Гьямза-товдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайиъ табасарандин машгьур прозаик, журналист, республикайин «Табасарандин нурар» газатдин кIулин редактор Гьяжимурад Гьясановдин бабкан духьну 60 йис къайд апIбан серенжем ва дугъан яратмиш апIбариз бахш дапIнайи вечер сатIиди кIули гъушну. 

Серенжем Милли библиотекайин юрд аьгъю апIбан ва милли литературайин отделин кIулин библиотекарь Сакинат Мусаевайи ачмиш гъапIнийи. Дугъу къайд гъапIганси, мицдар серенжемар Милли библиотекайин юрд аьгъю апIбан отделиъ гьяракатнаъ айи бабан чIаларин Клубдин серенжемарин дахилнаъди гъахурайидар ву.

Страница 300 из 351

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index