Главная

Ухьу сабвалиинди гужал вухьа

33Ихь дагълу юрднаъ гьарсаб вахтна сар-сарин багахь жюрбежюр миллетар албагну, саб хизандиъси яшамиш шули гъахьну ва гьамусра шула. Му кьадар миллетар сабишв`инди яшамиш шулайи йишв я Урусатдин жара пIипIариъра, ясана дюн’яйиъра адар. БицIидарин багъарилан хъюгъну, ихь шагьрариъ, гъулариъ дуствалин къанунариз асас фикир тувра. Гьаруриз чан хусуси чIал а кIури, Дагъустан Республикайиъ яшамиш шулайи халкьар саб тарихди, аьдатари, машкврари, сар-сарихьна вуйи маракьлували сатIи апIура.

Аьхиримжи вахтна, ихь халкьарин аьхю шулайи насларин арайиъ мясляаьт гъубзбан бадали, республикайин образованиейин, культурайин тешкилатари жанлуди ляхин кIули гъабхура. Дербент райондин кIулин библиотекайиъ ихь дагълу халкьарин дуствал уьбхбаз фициб фикир тувраш аьгъю апIуз ккунди, му тешкилатдин директор Самая Амирбеговайихъди гюрюшмиш гъахьунза. Дугъан гафариинди, райондин библиотекйириъ, жюрбежюр чIалариз фикир туври, шиърарин конкурсар, хьадукран машкврар кIули гъахура. Гьацира халкьарин арайиъ дуствалин ва сабвалин къанунар уьрхбаз вуйи серенжемариъ сар-сарин аьдатарихъди, мяълийирихъди, шаирарихъди ва писателарихъди таниш шула.

Намуслувалин буржи – агьли касариз гьюрмат

44Мартдин вазлин аьхириъ пенсйирин ва яшайишдин месэлйирин савадлувалин Йигъ къайд гъапIнийи. Думу йигъаз бахш вуди республикайин гизаф йишвариъ яшлу ватандашарихъди гюрюшар кIули гъухну. Пенсияйихъди ва яшайишдин жара игьтияжар тямин апIбахъди аьлакьалу месэлйир гъи лап учIруди дийигъна, гьаддиз му жюрейин гюрюшарин важиблуваликан дарпиди гъибтуз шулдар.

БицIидар бабкан хьувалин, инсанар йихувалин ва агьалйирин уьмрин ярхивалин аьгьвалатну республикайин ва жямяаьтлугъдин улихь яшлу агьалйирин уьмрин шартIар ужу апIбан, агьли касар жямяаьтлугъдин политикайин уьмриъ, яшайишдин ва жара цирклариъ иштирак хьувалин цIийи месэлйир ва метлебар дивра.

2018-пи йисаз вуйи улупбариинди, Дагъустандиъ 600 агъзуртIан артухъ пенсионерар яшамиш шула, дурарин кьюб пайнакан саб пай Мягьячгъалайиъ а. Урусатдин Федерацияйиъ инсан яшамиш хьпан бадали чарасуз лазим вуйи пулин кьадар улупна. ВаритIан цIиб вуйи пенсия тувбан шартIарра мялум дапIна. Пенсияйиин жюрбежюр аьлава пул, пособие иливура, льготйир тувра. Хъа уьлкейин гьарсаб региондиъ чан хусусиваларра а.

Алексей Ежов назначен новым заместителем прокурора РД

7927b80d620ee78b855e5975190c35Распоряжением генерального прокурора РФ Юрием Чайка, на должность заместителя прокурора республики Дагестан назначен Алексей Ежов. Соответствующий приказ был подписан 5 апреля 2018 года.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры Ежов начал с 2001 года. С 2016 года – первый заместитель прокурора Абакана.

Алексей Ежов с 2017 года работал в должности прокурора Абакана. Награжден наружным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Бюркью ватандашарин ихтиярар уьрхюри

4444Улихьна йигъари Хив ЦБС-диъ Урусатдин бюркью ватандашарин республикайин Хив райондин отделениейин конференция гъабхьну. Улупнайи серенжемдиъ РД-йин ВОС-дин тешкилатдин Дербент шагьриъ айи отделениейин вакилар Виктор Мурадов ва Фатимат Хаметова, Хив ЦСОН-дин директор Байрамбег Ибрагьимов, райондин ВОС-дин отделениейиз дахил шулайи СтIал-Сулейман, Кьурагь ва Агъул районарин вакилар иштирак гъахьну.

Серенжем ачмиш апIури, ЦСОН-дин директор Байрамбег Ибрагьимовди гъапиганси, улупнайи тешкилат Хив райондиъ ачмиш дапIну сад йистIан дар. Дидин асас вазифара – улариз рябкъювалин кьитвал гьисс апIурайи ватандашарин тереф уьбхювал, дурариз уьмриъ жюрбежюр кюмекар тувувал ву.

Марццишин дюбхну ккунду

444Ихь республикайиъ зирзибилихъди аьлакьалу месэлйир гьял дапIну ккуни тешкилатари чпин ляхниз ужуб кьимат туврайивалин гъавриъ гъахьиган, му макьала бикIурайириз, дурарихьна илтIикIуз даккун гъабхьунзуз. Иллагьки улихьнаси «Дербентсервис» ООО тешкилатдин пишекрихъди гъубху гюрюшдиан Дербент шагьриъ йигъан 2 ражари зирзибил уч дапIну гъабхурайиваликан мялум гъабхьиган. 

Ихь республикайин шагьрарин ва бязи гъуларин марццишнахъди аьлакьалу аьгьвалат ужуб дарувалин гъавриъ хьуб думукьан читин дар. Дербентдин Заан базарин гъвалахъ ерлешмиш духьнайи, Пушкиндин ва Лениндин ччвурнахъ хъайи кючйириъ лицруган, гвачIниан хябяхъдиз, шагьрин агьалйириси, жара йишвариан дуфнайи инсанарира кючйириин алапIру гьял гъябкъиган, мюгьтал дархьиди гъузуз шулдар.

ЦIийи йигъан ахсрарихъди вари дюн`я шулу чIиви

3Табасарандин бажаранлу шаир, гьикаятчи ва публицист, юстицияйин полковник, Дагъустандин лайикьлу юрист, СССР-ин халкьдин гюзчивалин лайикьлу гъуллугъчи ва «Вари Урусатди метлеб дудрубгди кIваин уьбхюра» дипломдин ва дидихъди тувнайи М.Ю.Лермонтовдин медалин сагьиб Багъир Ражабовдин жавагьирарсдар метлеблу ва жанлу эсерарихъди узу ухдитIан таниш вуза.

Дугъу иллагьки аьхиримжи йисари яратмиш гъапIу, ихь игит халкьдин баркаллу тарихназ тялукь «Намуснан сир» ва ухьуз, гьяйифки, лап цIибтIан мялум дару, багъри Табасаран гьатIабццну, яркьуди раид гъапIу ихь халкьдин дирбаш веледариз бахш вуйи чан шиърариъ яратмиш дапIнайи «ЦIийи йигъан аквнахъди» кIуру романдиъ, неинки ихь табасаранарин, гьацира вари дагъустандин гюрчег ва маракьлу литературайин аьхю хазна дерин ва девлетлу апIбак чан лайикьлу пай кивну.

Улар хъайиз вари рякъюз

6Расул Гьямзатовдин 95 йис

 Гьюрматлу дустар!

Гъябгъюрайи йисан советарин ва урусатдин машгьур шаир, прозаик, таржумачи, публицист, Дагъустан АССР-ин халкьдин шаир, Социалист зегьметнан Игит, Лениндин ва Сталиндин премйирин лауреат Расул Гьямзатов бабкан духьну, 95 йис тамам шула.

Юбилейихъди аьлакьалу вуди, учву гьар вазлиъ «Табасарандин нурар» газатдин машариъ шаирин уьмрикан, зегьметнан ва яратмиш апIбан рякъкан мялуматарихъди таниш апIидича. 

Веледдикан апIураза мяъли

666Мяълийир апIбан устадвалиинди тамашичйир саб ражари ва гьаргандиз табигъ апIру бажаранвал кайи, лирикайин, эстрадайин, художествойин шикил назукди гьисс апIуз аьгъю артистар табасаран эстрадайин сягьнайиин цIибтIан алдар. 

Йиз фикриан, гьацдар бажаранлу артистарикан сар РД-йин лайикьлу артистка Бесханум Гюлмягьямедова ву. Мяълийир апIбан жюрбежюр шадлугънан мяракйириъ сикин дарди лихурайи дугъаз вахтра цIибтIан адар, вушра думу ич суалариз жавабар тувуз шадди рази гъахьнийи.

Бесханум Гюлмягьямедовайин тухмин аьхю абйир Бургьанкент гъулаъ яшамиш шули гъахьну. Адаш Уьсманди Уджук гъулан (Табасаран район) успагьи риш Гюльбичейихъди хал-хизан ккебгъру, ва бицIи вахтналан дурар Дербент шагьриз кюч шулу. Учв Бесханумра Дербент шагьриъ бабкан гъахьну.

Гарччлариз лайикьра ву

5 7Макьалайин шилнаъди

«Табасарандин нурар» газатдин 11-пи нумрайиъ Дагъустандин лайикьлу художник, Табасаран театрин кIулин художник Аьбдурягьман Уьсмановдин «Табасаран театрин «Гъала» спектаклиз – гарччлар» кIуру макьала чап гъапIну. Саб кIуруб, гьадму макьалайиз жаваб вуди, кьюб кIурубсана, гьадму макьалайин авториси, му спектаклин ва театрин ляхнин гъавриъ адрудар хъана аш, гьадраризра кюмек вуди, сакьюб гаф пуз ккундучуз. 

Сифтена-сифте гъачай, му спектакль фици арайиз дуфнайиб вуш, лигухьа. Гъубшу аьсрин миржцIурпи йисари ихь машгьур шаир Юсуф Базутаевди, учв драматург даршра, чаина гьациб жавабдарвал гъадабгъну, «Ургур чвена сар чи» кIуру ихь халкьдин нагъил фикриъ ади, «Гъала» пьеса гъибикIну. Гьадму йисари ихь журналист, режиссер Мягьяммед Гьюсейновди, Мягьячгъалайиъ Дагъустандин кьюбиб университетарин студентарихъди му спектаклра сягьнайиин дивнийи. Думуган му спектакль дивувал саб вуйи, хъа гъи Гьюкуматдин пишекар театрин сягьнайиин думу дивуб жара ляхин ву.

Магомед Курбанов встретился со студентами Казанского федерального университета

 MG 2068Депутат Народного Собрания РД, заместитель председателя комитета по образованию, науки, культуре, делам молодежи, спорту и туризму дагестанского парламента Магомед Курбанов 4 апреля в рамках пребывания в Казани принял участие в расширенном заседании первичной профсоюзной организации студентов Казанского федерального университета.

Как сообщил "Зори Табасарана" сам депутат, мероприятие прошло на площадке Центра деятельности студенческих общественных организации и объединений КФУ. Юлия Виноградова, директор Департамента по молодежной политике КФУ официально открыла мероприятие и представила гостя.

Страница 334 из 705

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top