Главная

УФСКН-ди 2014-пи йисандин натижйир гъивну

62015-пи йисан январин 26-пи йигъан республикайин журналистарихъди вуйи пресс-конференцияйиъ УФСКН-ди 2014-пи йисан гъапIу ляхнин натижйир гъивну. Конференцияйиъ РД-йиъ айи ФСКН-дин Управлениейин начальник Энрик Муслимов, дидин пресс-гъуллугънан кIулиъ айи Ширинбег Шигьябидов иштирак гъахьнийи.

Конференция ачмиш апIури, Э.Муслимовди серенжемдиз дуфнайи журналистариз чухсагъул мялум гъапIну ва УФСКН-ди 2014-пи йисан гъазанмиш гъапIу натижйирикан, республикайин наркоконтролин гьялнакан, наркотикар къанунсузди алвер апIувалиан адагъбан ляхин хъана гужал апIуз кьабул апIурайи уьлчйирикан ктибтну.

СатIиди ужу ву

9Дагъустан Республика Урусатдиъ варитIан гизаф миллетар яшамиш шулайи регион ву. Агъзрариинди йисари Дагъустандин халкьарин арайиъ айи дуствалин, чвевалин аьлакьйири республикайин рюгь ва гележег артмиш апIуз кьувват тувра. Гъи, жямяаьтлугъдин аьлакьйирин бина дигиш хьувалихъди сабси, халкьарин арайиъ айи аьлакьйирин ери цIийи жюрейинуб дубхьнайивалра рябкъюрахьуз. Культурайин сатIивал дюрюбхди, гьарсаб дагъустан халкьдин дуланажагъдин тафавутлувал уьбхюз шуладар. Миллетарин арайиъ аьсрариинди артмиш шули гъахьи аьлакьйири Дагъустандин халкьарин аьдатарин сабвал арайиз гъабхну, аммаки гьарсаб халкьдин чан хусуси тафавутлуваларра гъузна. Эгер вари халкьарин, гьюкмин ерли органарин, жямяаьтлугъ тешкилатарин, жигьиларин, аьхю насларин кьувватар, государствойин терефнаан политикайин, финансарин, экономикайин кюмекра туври, сатIи гъапIнийиш, жямяаьтлугъ мюгькам, экономика, культура артмиш апIуз мумкинвал хьибдийи. Вари халкьар кьудратлу ва мюгькам гъахьиш, Дагъустанра гьадмукьан ухди девлетлу ва уткан хьибди.

Дагъустандин агьли касарин Советдин заседание

Республикайин Главайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейин шилнаъди Дагъустан Республикайин Главайин багахь тешкил дапIнайи агьли касарин Советдин нубатнан заседаниейиъ мялуматарин дакьатарин Дагъустандин ад за, деврин жямяаьтлугъ сатIи апIбан мажбурнамйирихъди аьлакьалу месэлйир гьял гъапIну. 

Месэла гьял апIруган «Дагестанская правда», «Черновик», «Новое дело» газатар, ГТРК-йин «Планета «Культура»» телепередача арайиз адагънийи. Агьли касарин Советдин председатель Аьбдуллагь Мягьямедовди мялуматарин му дакьатарин кIулиъ айидарикан ватандашарин миллетдин, диндин месэлйирикан улхруган, инсандин намус уьбхруси, гьиссариз чIуруди тясир дарапIруси улхувал, Дагъустандин аьдати, жарадарин дарубсиб аран уьбхювал, бикIурайибдихъан жавабдарвал гьисс апIувал ккун гъапIну.

Ляхнин натижйир гъивну

10Гьаму йигъари Расул Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи республикайин Милли библиотекайиъ дагъустандин журналистарихъди вуйи нубатнан конференция кIули гъубшну. Конференция РД-йин Милли библиотекайин 2014-пи йисан гъапIу ляхнин натижйир йивбаз ва 2015-пи йисаз вуйи планариз бахш гъапIнийи. 

Милли библиотекайин директор Аьли Аьлиевди чан удучIвну улхбаъ къайд гъапIганси, гъубшу йис РФ-йин Президентдин къарарниинди культурайин Йисси мялум дапIнайи. РД-йин Р.Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи Милли библиотекайи думу йисаз хайлин серенжемар планламиш гъапIну ва кIули гъухну. Дурарикан вуди гъуху китабарин 597 выставка ва 178 махлукьатлу жюрбежюр серенжемар ву.

Важиблу месэлйириз – артухъ фикир

Урусатдин Президент Владимир Путиндин Федералин Собраниейз вуйи Посланиейиъ дивнайи месэлйир Дербент зонайиъ фици гьял апIураш, ихь халкьдин арайиъ дугъан Посланиейиз фициб кьимат тувраш аьгъю апIури, узу гизафдарихъди сюгьбатар гъурхунза ва дурарикан бязидарин фикрар гьаму макьалайиъ къайд апIуб чарасуз вуди рябкъюразуз. 

Дербент райондин Собраниейин депутат, КПРФ-дин райкомдин сарпи секретарь, «Дербентский район» МО-йин администрацияйин главайин заместитель Юсуф Герейхановдихъди гъубху сюгьбатнаъ дугъу В.Путиндин Посланиейъ дивнайи месэлйириз заан кьимат тувну.

Аллагьдиина аманат дапIнайидар

8Зитайи ва Гитайи цIийикIултIан уьмриъ алахьурайи читинвалар дургъура

Дагъустан дурарин тарихи ватан ву, амма дурар Дагъустандиз гъафидар дар, чпин багъри юрдариз гъюб дурариз гьелелиг кьисмат гъабхьундар…

Бабкан шлуган сар сарик карсну гъахьи (сиам) кьюдюхрар Зитайин ва Гитайин дада, ихь ватанагьли, Зумриятдихъди телефондихъан таниш гъахьунза. Узухъди чав таниш апIуб дугъу жвуван халкьдихьна ва инсандин дерднахьна гъайгъударвалиинди янашмиш шлу ихь ватанагьли Сиртич гъул’ан вуйи Анзор Къазимягьямедовдикан тIалаб гъапIнийи.
Улихьнаси Зумрият ва кьюдюхрарикан сарну риш Андрей Малаховдин «Пусть говорят» передачайианра улупну. Думу передачайиъ Зумриятди чан тмуну риш гъагъи гьялнаъ айиваликан ва чпи яшамиш шулайи Туркменияйиъ дугъаз кюмек апIуз шараитар адруваликан гъапнийи.

2014-пи йисан гъахьи ДТП-йирин натижйир гъивну

Аварйирин статистика, гъагъи натижйир 

Кьабул апIурайи уьлчйириз дилигди, Мягьячгъала шагьрин рякъяриъ шулайи чIуру дюшюшарин кьадар гъагъи гьялнаъ гъубзра. 2014-пи йисандин арайиъ ДТП-йирин кьадар 20%, думу дюшюшариъ инсанариз зийнар хьувалин кьадар 31% кам гъахьну. Амма ДТП-йин дюшюшариъ арайиз гъафи гъагъи натижйирин улупбар - 12,8% артухъ гъахьну.
Гъубшу йисан Мягьячгъала шагьриъ 315 ДТП гьисабназ гъадагъну. Думу дюшюшариъ 56 кас гъийихну ва 380 касдиз зийнар гъахьну. Му улупбари Госавтоинспекцияйик гъалабулугъвал кипра, гьаз гъапиш дурарин асас ляхин - рякъюн гьяракатнан иштиракчйирин уьмур ва сагъвал уьбхювал ву.

Закур кьан хьибди…

Гьюрматлу дустар, бедендиъ онкологияйин уьзрин палочкйир ачмиш гъахьивал вахтниинди ашкар дарапIиш, аьхир фициб шулуш варидариз мялум вухьуз. Ихь республикайиъ думу уьзрихъди аьлакьалуди арайиз дуфнайи аьгьвалатнакан бикIайиз, сифте учву узуз йиз уьмриъ алахьу сакьюдар дюшюшарихъди таниш апIуз ккундузуз. 

Культурайин Министерствойин премйир

Улихьна йигъари Дагъустан Республикайин культурайин Министерствойин конференцйир гъахру залиъ культурайин министр Зарема Бутаевайи 2014-пи йисан министерствойи тяйин гъапIу конкурсарин гъалибчйириз пешкешар ва премйир тувну. 

Гьаци, 2014-пи йисан республикайин искусство артмиш апIбак лайикьлу пай кивдариз, бажаранвал кайи артистариз кюмек апIбан бадали, РД-йин культурайин Министерствойи музыкайин ва театрарин цирклиан 3 премия тяйин гъапIну: Барият Мурадовайин ччвурнахъан «Дишагьлийин варитIан ужуб роль» премия, академический вокалин цирклиъ Исбат Баталбеговайин ччвурнахъан премия, эстрадайинна джаздин мяълийир апIбаан Сергей Агабабовдин ччвурнахъан премия.

«ГьацIишварин астар»

1Гьаму йигъари Мягьячгъала шагьриъ Р.Гьямзатовдин ччвурнахъ хъайи республикайин Милли библиотекайиъ РФ-йин писателарин Союздин член, бажаранлу шаир, ихь ватанагьли Гюлбике Уьмаровайин «ГьацIишварин астар» китабдин презентация гъабхьну. 

Презентацияйиъ республикайин жюрбежюр министерствйирин вакилар, университетарин аьлимар ва мялимар, Дагъустандин шаирар, писателар, критикар, гьацира Гюлбике Уьмаровайин яратмишариин юкIв али касар иштирак гъахьну.

Страница 629 из 638

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top