Главная

Сюгьбат апIуз шлувал улупну

3Послание дурхну ккудубкIубси, РФ-йин Государствойин Думайин Комитетдин председатель Гь.Сафаря-лиевди республикайин Главайин улхбакан журналистариз чан фикрар ачухъ гъапIну: «Рамазан Гьяжимурадовичди чахьан ужуди сюгьбат гъабхуз шлувал хъана тасдикь гъапIну: лазим вуйи йишвахь ижмиди тIалаб апIуру, хъа жараси зарафат апIузра аьгъя. Послание гьубкIуб, кьувватлуб вуйи. Дидиъ вари месэлйир заан дережайиъди гьял дапIнайи: АПК-йин артмиш’вал, промышленность ва Дагъустандин экономикайин артмиш’вал.

Коррупция: дидин аьхир айин?

4Р.Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейин шилнаъди

Гьаму йигъари республикайин жямаьтлугъди ва гьюкмин гьарсаб цирклиъ лихурайи жавабдар вакилари Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейихьна вуйи Послание ахтармиш ва гьял апIура. Рамазан Гьяжимурадовичди чан улхбаъ, аьхиримжи кьюд йисандин республикайин аьгьвалат фикирназ гъадабгъну, арайиз дуфнайи уж’валнан дигиш’валарикан, гъузрайи учIру месэлйирикан, дурар гьял апIбаъ лазим вуйи саб жерге серенжемарикан кьатI’иди гъапну. 

Республикайин кIулиъ айири къайд гъапIганси, жямяаьтлугъдинна политикайин артмиш’валиъ, жямяаьтлугъдин гьюкмихьна хъугъвал тямин апIбаъ важиблу роль уйнамиш апIурайи месэлйирин арайиъ варитIан учIрубди коррупция гъубзра. Гьадму гьисабнаан, дугъу асас вуди му камивалар федералин эгьемият айи гъуллугъариъ деетурайиваликанра гъапну.

С.Меликов визитдиинди Дагъустандиз гъафну

1Дагъустандиз дуфнайи СКФО-йиъ РФ-йин Президентдин вари ихтиярар айи вакил С.Меликов республикайин Глава Р.Аьбдулатиповра хъади ДГПУ-йин художествойинна графикайин факультетдиз гъушну. Дурар искусствойин Музейин экспозицияйихъди таниш гъахьну, вуздин мялимарихъди ва студентарихъди сюгьбатар гъухну.
С.Меликовди ва Р.Аьбдулати-повди жигьиларин ва жямяаьтлугъ тешкилатарин вакиларихъди гюрюш гъубхну. Къайд апIуб лазим вуки, СКФО-йиъ РФ-йин Президентдин вари ихтиярар айи вакили му жюре гюрюшар жара йишвариъра гъухну. Му ражари гьял апIбан бадали, С.Меликовди хатIасузвалин, яшайишдинна экономикайин, республикайин жюрбежюр динар хъаърударин уьмрин меэслйир адагънийи.
Журналистарихьинди илтIикIну, дугъу гьамци гъапну: «Гьар ражари узу Дагъустандиз гъафиган, республикайин Глава гъуллугънаан адаъну, жарар дерккру кIуру гафар арайиз гъюру. Махъвар тарагъувал дебккну, кялхъювал яваш апIурхьа. Урусатдин Федерацияйин Президентди учуз гьаруриз дапIну ккуни ляхин улупна. Хъа журналистар чпи дикIру макьалйирихъан чиб жавабдар вуйибдин гъавриъ ади ккунду».

Гьюкум жямяаьтлугъ тешкилатарихъди ляхин апIуз гьязур ву

5РД-йин Глава Р.Аьбдулатиповдин Посланиейикан вуйи чан фикрар ачухъ апIувал ккун апIури, учу Дагъустан Республикайин Жямяаьтлугъ палатайин илимдин, культурайин, образованиейин ва жигьиларин политикайин комиссияйин председатель М.Къурбановдихьна илтIикIунча. Дугъу гьамци гъапнийи:

«Дагъустандин Главайи республикайин Жямяаьтлугъ палатайи гъабхурайи мянфяаьтлу ва тешкиллувалин ляхниз заан кьимат тувну. Р.Аьбдулатиповдин муниципалин образованйирин дережайиъра Жямяаьтлугъ палатйир арайиз хувалин теклифну гъи гьюкум жямяаьтлугъ объединенйирихъди ва тешкилатарихъди ляхин апIуз гьязур вуйиваликан кIура. Дурарихъди ляхин апIубтIан савайи, дурарин теклифарин тереф уьбхюз, яшайишдин ляхнариина коммерцияйин дару тешкилатар яркьуди жалб апIуз, конкурсдин бинайиинди субсидйир тувуз гьязур ву. Дагъустан Республикайиъ ватандашарин хатIасузвал тяйин апIувал, къанун ва къанундин къайда мюгькам апIувал – му месэлйир республикайин кIулиз Р.Аьбдулатипов гъафихъан мина варитIан гизаф фикир туврайидар ву.

Р.Аьбдулатиповдин Послание «Табасарандин нурар» газатдин журналистарин фикрарин арандиъ

Январин 22-пи йигъан республикайин Глава Р.Аьбдулатипов Дагъустандин Парламентдихьна Послание хьади удучIвну гъулхну. 

Халкьдин Собраниейихьна вуйи Послание Р.Аьбдулатиповди шубуб сяаьтна гъурхну. Муганайиз дугъан улихь Президентар гъахьидари мукьан ярхи Послание гъурхундайи. Послание урхру вахтнаъ Р.Аьбдулатиповдин сес ижмиди вуйи ва думу гизафси хъуркьуваларикан гъулхнийи. Дугъу гьацира муниципалин чиновникарин адресназ тIалаблу теклифар дивнийи.

Юбилейихьна гьязур шула

РД-йин Главайин ва Гьюкуматдин Администрцияйин мялуматаринна пресс-гъуллугънан Управлениейиан мялумат тувганси, январин 24-пи йигъан Дербент шагьрин администрацияйиъ, РД-йин Гьюкуматдин Председателин сарпи заместитель Анатолий Карибов кIулиъ ади, Урусатдин варитIан кюгьне шагьрин 2000 йис къайд апIбан серенжемарихьна гьязур хьпаз бахш дапIнайи заседание гъубхну. 

РД-йин МВД-йин УГИБДД-йиъ

2Машин хъапIрайидарин ва яягъди рякълан улдучIвурайидарин ихтиятсузвалиан рякъяриъ хатIа-балйир шула

2015-пи йисан январин 21-пи йигъан «Дагестанская правда» газатдин конференцзалиъ РД-йин МВД-йин УГИБДД-йин гъуллугъчйири 2014-пи йисан РД-йин рякъяриъ гъахьи аварйириз ва ДТП-йирин профилактикайин ляхнин мянфяаьтлувал за апIуз кьабул апIурайи уьлчйириз бахш дапIнайи пресс-конференция кIули гъубхну.
Серенжемдиъ РД-йин МВД-йин УГИБДД-йин начальник Валерий Громов, ГИБДД-йин Управлениейин пропагандайин дестейин кIулиъ айи Исамягьямед Султанов, УГИБДД-йин ОН-дин РЭР-ин отделениейин начальник Мягьямед Аьлигъазиев, ГИБДД-йин Управлениейин анализ, планирование апIбан ва пропагандайин отделин начальник Тарлан Герейханов, УГИБДД-йин гюзчивал гъабхбан ва профилактикайин отделин начальник Мягьямед Шапиев, гьацира республикайин ва федералин СМИ-йин вакилар иштирак гъахьну.

Ухьу ва ихь Ватан

Ватан. Фу ву Ватан? Ватан – учв бабкан гъахьи гъул, район, жвуван республика, уьлке ву. Инсандиз чан Ватан багьа ву. Жвуван гъулкан, жвуван багъри ватандикан шликIа чIуруб кIураш, диди кIваз гъагъиди тясир апIуру. Хъа ватандин утканваликан кIуруган, юкIв шадвали абцIру, кьувватлу шулу. Ухьуз ватанпервервал улупбан мисалар цIибтIан рякъюри амдар. Хъа тарихдиз гъилигиш, табасарандин тарихдиъ ватан бадали жан фида гъапIдар гизаф гъахьну. Ватан масу тувуб варитIан усал ляхнарикан саб вуди гьисаб апIури гъахьну. Гьадму гьисабнаан, мисал вуди, «Ургур чвуччвун гъала» хуз шулу. Чвйир душмнариз масу тувну кIури, табасаранари дурарин чуччун накьв гъюрдаз илтIибкIнийи.

Уьмрин манзил 85 йис

8Жилиин ужуб лишан дипну гъушу йиз кIван дуст Исмяил мялимдиз бахш вуди

Гум’арин гъвандин уста Мягьмуддин жара миллетарихъди вуйи аьлакьйир саб жара жюрейиинди арайиз гъафнийи. Къадпи йисари Дербентдиъ армянарихъди саб тикилишдиин устади лихурайиган, дугъан шагурд Мягьрягъ гъул’ан вуйи Байрамбег Гьюсейнов вуди гъахьну. Байрамбегахьна чан чи Хадижат гъюри гъахьнийи. Саб вахтналан Мягьрягъярин Аьбдусаламди хулар апIбанди гъахьнийи. Абдусаламдин хаишниинди, дугъан хулар апIуз Байрамбегу чпин гъулаз Гум’арин уста Мягьмуд хъади гъафнийи. Мушваъ лихурайиган Мягьмуддиз Байрамбеган чи Хадижатдин юруш ва хасият кьабул гъахьнийи. Аьхириъ Мягьмудди 1926-пи йисан, Хадижатдихъди сумчир дапIну, кюлфет ккебгъру. Гьамци Гум’арин Мягьмудди Мягьрягъярин Байрамбеган чи Хадижат (Хячча) гъадагъну, жара миллетарихъди аьлакьа гъийибтIну. Хадижатдиз Гум’ари Хячча кIури гъахьнийи. Хячча бажийиз табасаран чIал аьгъдайи, хъа чахъди табасаран чIалниинди гафар апIруган, дугъу жавабар азербайжан чIалниинди туври шуйи. 

ХатIалу дюшюшдихъди аьлакьалу заседание гъабхьну

921-пи январиъ “Табасаран район” МР-ин администрацияйиъ райондин глава А.Мирзабалаев кIулиъ ади ЧС-дихъди аьлакьалу комиссияйин заседание гъабхьну. Душваъ “Табасаран район” МР-ин администрацияйин главайин 1-пи заместитель И.Ярялиев, жямяаьтлугъдин хатIасузвалин месэлйириз лигру заместитель Ф.Аьбдуризакьов, райондин администрацияйин главайин заместитель Аь.Аьбдулов, администрацияйин ляхнар идара апIру Аь.Аьбдулжелилов, “Сельсовет Хучнинский” СП-йин глава Ж.Мусаев, ГО-йин, ЧС-дин ва ПБ-йин ляхнарин вари ихтиярар айи вакил С.Сефербегов ва комиссияйин жара членар иштирак гъахьну.

Страница 691 из 699

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top