Главная

Госуслуги: Как выйти на пенсию?

__________________________________________

Террориз аьксиди

РД-йин Глава Рамазан Аьбдулатиповди, РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Послание урхури, уьлкейин артмиш’вал сифтена-сифте хатIасузвалин месэлйир гьял апIбакан асиллу вуйиб къайд гъапIнийи. Республикайин Главайи, ккудубшу йисан гъазанмиш дапIнайи хъуркьуваларикан улхури, айтIан ляхнариз лигру кьувватнан гъуллугъарин ляхнизра ужуб кьимат тувну. Дугъу къайд гъапIганси, ухьу сатIи кьувватариинди экстремизмйин ва терроризмйин гъагъи аьгьвалатнаан удучIвбан рякъяр агурахьа. Жямяаьтлугъди къанун уьбхру гъурулушариина хъугъвал хувалиинди, жавабдар гъуллугъарихъди сигъ аьлакьйир уьрхбиинди йишвариин мугъаятвал, хатIасузвал тямин апIру мумкинвал гъабхьну. 

Конкурсдиъ иштирак йихьай

Дагъустан Республикайин образованиейинна илимдин Министерствойин кIулин пишекар Лариса Колмыковайи мялум гъапIганси, уьмуми образованиейин вари идарйирин мялимарин ва ученикарин арайиъ «Тарихдин гюзгдиан: Аьхю Гъалибвалин 70 йис» юбилейиз бахш дапIнайи республикайин конкурс гъябгъюра. 2014-пи йисан 15-пи ноябрилан 2015-пи йисан 1-пи апрелиз гъябгъиди. Конкурсдин ляхнариз шубуб номинация улупна: шиклар зигбан конкурс «Думу йигъар кIваълан гьархидар», сочиненйирин конкурс «Гъубшу вахтнан чIиви гьиссар», художествойин гафнан конкурс «Дявди улургъу цIарар».

Гъалибвалин 70 йисаз улихьна

Мялум вуйиганси, цци ухьухь Ватандин Аьхю дявдин Гъалибвалин 70 йисаз бахш дапIнайи шадлугъар къайд апIиди. 

Улихьна йигъари «Хивский район» МО-йин администрацияйин конференц-залиъ му шадлугъар къайд апIбан месэлайихъди аьлакьалу яркьу заседание гъабхьну. Серенжемдиъ райондин жюрбежюр цирклариъ гьюкум тешкил апIурайи вакилар, ерли поселенйирин главйир иштирак гъахьну. «Хивский район» МР-ин глава Бейдуллагь Мирзоевдин гюзчиваликкди уч духьнайидари Гъалибвалин 70 йисандин юбилейиз тялукь шадлугъар ужуб гьязурлугвалиинди, тешкиллувалиинди къайд апIбан гьякьнаан тамам дапIну ккуни серенжемарин план тартиб гъапIну.

Гьич аьгъяйчвуз? Аьжайиб апIру артефактар

7 6Гьамусдин хайрар ишри! Узу учвуз инсан аьжайиб апIру «артефактдин», «микрочип» айи гъвандин шикил хътапIураза. Ростовский областдин Ново-Черкасскдин политехдин геологияйинна минералогияйин кафедрайиъ гъубху геологияйин илмарин экспертизайин актари тасдикь апIурайиганси, му «микрочип» айи гъвандин гьацI миллиард йис шула (официалин документар а). Думу гъван гъубшу хьадну Кафари Кавказдин Краснодар крайин Лабинск шагьрин агьали Виктор Алексеевич Морозовдиз Ходзь нириъ балугъар дисурайи вахтна гъибихъну. Ахтармиш апIбан вари ляхнар ккудукIну ва мялуматар тувру вахт дуфна. Ичв «Табасарандин нурар» газатдиъра учуз гъибихъу шейънакан бицIи мялумат тувуб вая макьала бикIуб ккун апIурача.

Табасаран райондиан хабрар

Лицензйир духьну ккунду

2015-пи йисан февралин 5-диъ «Табасаран район» МО-йин администрацияйиъ райондин глава Алавудин Несрединович Мирзабалаев райондин мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи бицIидарин идарйирин руководителарихъди гюрюшмиш гъахьну. Душваъ гьацира райондин администрацияйин главайин заместитель Аь.Аьбдулов ва образованиейин управлениейин начальник Аь.Къазиев иштирак гъахьну. Гюрюшдиъ гъилигу месэла бицIидарин багъариз ва мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи бицIидарихъди образованиейин ляхин гъабхуз лицензйир адрувалин гьякьнаан вуйи.

Искусствойин аьламдиъ

7Багъри ругар… Дюн’яйиъ мутIан гирами, аьзиз йишв айкIан?! Дюн’яйин хъабалгувалиъ мяна рябкъру инсанариз классикайин искусство гьарган чарасузуб ву. Гьадму хъабалгувализ багахь хьуб – художникдин уьмрин ва яратмиш апIбан рякъюн асас месэлара вушул. 

Халис художник гьарган табиаьтдихъди гьюжатнаъ ва талитнаъ шулу кIуру гафар гьякьлудар ву, фицики гьацир касдин рюгьнан гьисслувал ва чаз тувнайи бажаранвал инсанар мюгьтал ва гьяйран апIрударстар эсерар яратмиш апIбаз бахш дапIнади шулу.

Улупнайи рякъ давам апIидихьа

Узу 2015-пи йисан январин 22-пи йигъан эфириъ Дагъустан Республикайин Глава Рамазан Гьяжимурадович Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейихъ аьхю разивалиинди хъпехъунза.
Хъана ва хъана Посланиейин асаснамйирихъ хъпехъуз, дурар урхуз ккун шулу, гьаз гъапиш Р.Гь.Аьбдулатиповди ачухъди ва фикирлуди йигъандин месэлйирикан кIура: рабочий гюрюшариъра, республикайин ва федералин дережайин форумариъра. Фикир вуйизки, гьарсар дагъустанлуйи, чан республика ислягьвалинуб, кюкю адабшвурайиб, марцциб, коррупцияйихьан азадуб вуди дябкъну ккунири, Дагъустан Республикайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейихъ хъпехъбан кьяляхъ, Республикайин Главайиинди дамагъ дапIну ккунду.

Натижйир харжидар дар

Гъубшу гьяфтайиъ «Молодежь Дагестана» газатдин конференцйир гъахру залиъ республикайин МФЦ-йин директор Уьсман Хасбулатовдихъди РД-йин МФЦ-йи гъубшу йисан гъапIу ляхнин натижйириз бахш дапIнайи пресс-конференция гъабхьну. 

Конференция ачмиш апIури, Уь.Хасбулатовди республикайин МФЦ-йи 2014-пи йисан гъапIу ляхникан мялуматар тувнийи.
«Гъубшу йисан учу аьлакьайинна телекоммуникацйирин Министерствойихъди сатIиди аьхю ляхин гъапIунча. Йисандин арайиъ республикайин жюрбежюр районариъ МФЦ-йин 10 цIийиди дивнайи филиалар ачмиш гъапIунча

Игитвализ сяргьят адар

Йисар гъягъюра. Гьарсар касдихьан чан кIул’ина гъафи гьядисйириинди, гъапIу ляхнариинди уьмриъ аьхиримжи нукьтIа дивуз шулдар. Фицики дурари кIваълан дурубшру шил вари уьмриз пай апIура. Чернобылин АЭС-дин саб блок тIубкIбалан кьяляхъ дидин натижйир терг апIбаъ иштирак гъахьи агъзрариинди игит инсанарикан сар ихь ватанагьли Мирзахан Мягьямедовра ву. 

Галариъ айи маларин ва марччарин гьял

Дегьзаманайиан мина гъулан мяишатари кьюрдун вахтна мал-къара галариз кюч апIура.
Аьхиримжи йисари галариз хъапIрайи мал-къарайин кьадар цIиб шула. Хъа саспи вахтари гьацдар гафарра ерхьури шулуки, сарун галариз мал-къара хъапIну гъягъювал мянфяаьтсуз ву, кIури.
Гьаддиз, гьаму месэлайин гьякьнаан ва гьаму йисан галариъ кьюрд адапIурайи мал-къарайин гьял фициб вуш аьгъю апIури, улихьнаси ич мухбир Наргиз Гюлечова РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министрин заместитель Шагьмир Бахарчиевдихъди гюрюшмиш гъахьну.
Министрин заместители туву мялуматариинди, республикайиъ айи 5 миллион чарвйирикан 20 райондин 1,5 миллион чарвйири, хъа кIару маларикан 220 агъзур мали гьамусяаьт галариъ кьюрд адапIура.

Страница 803 из 813

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top