Главная

Керчдин кIару йигъар

1333

Гьербе йигъан, 17-пи октябриъ, лисунган сяаьт 12 шулайи вахтна, Керчь шагьрин политехнический колледждиъ саб-сабдихъди тIуркIру кьюб сяняаьт гъутIуркIну.

Мялум вуйиганси, чан яш 18 йис дубхьнайи колледждин 4-пи курснаъ урхурайи Владислав Росляковди, колледждин кьюбпи мертебайиъ тюфенг адабгъну, дид’ан инсанариз йивуз хъюгъну. Колледждиъ урхурайи гизаф студентар дугъхьан жин хьузра хъуркьну. Чан рякъюъ алахъдариз йивури, В.Росляков колледждин столоваяйиз душну, чан йирфарихъ хъипру тавра гьадушваъ гъибтну. ЦIиб вахтналан столоваяйиъ тIуркIувалар гъахьну.

Дербент шагьриъ – цIийи глава

хизри
Октябрин 16-пи йигъан Дербентдиъ кIули гъубшу шагьрин депутатарин Собраниейин сессияйиъ конкурсдин комиссияйи шагьрин главайин гъуллугъниина ктагъуз улупнайи кьюр кандидатарикан Хизри Абакаров ктагъну. Му йигъан Дербент шагьриз сенатор Сулейман Керимов, Гьюкуматдин Думайин депутатар Аьбдулгьямид Эмиргьямзаев, Гьяжимет Сафарялиев, Юрий Левицкий, Мягьямед Гьяжиев, Мурад Гьяжиев, Заур Эскендеров дуфнайи.

Табасаран шуран заан хъуркьувалар

1

9-10-пи сентябриъ Сингапуриъ финансарин математикайиан аьхю чемпионат кIули гъубшнийи. ВуйиштIан, думу чемпионатдиъ табасаран ришра иштирак духьну, дугъан командайи сабпи йишвра гъибиснийи.

Чемпионат «WorldQuant» компанияйи тешкил гъапIнийи. Гьамусяаьт думу компанияйин 700-тIан артухъ гъуллугъчйир дюн’яйин 15 уьлкейиъ айи 25-тIан артухъ офисариъ лихура. Компанияйи чIатху рынокариз финансарин гъурулушарин стратегияйин планар арайиз хуру, тартиб ва уьмриз кечирмиш апIуру. Му компанияйи ляхниз вари дюн’яйиан ужударигъян варитIан ужудар келлйир хъайи инсанар гъядягъюру.

Мягьячгъалайин майдан рас апIиди

222
Гьарсаб гъулаъ, гьарсаб шагьриъ варидарин пай кайи йишв, инсанар уч шлу, жюрбежюр серенжемар гъахру майдан дубхьну ккунду. Ихь республикайин вари агьалйирин пай кайи гьациб йишв Мягьячгъала шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи, В.И.Лениндин ччвурнахъ хъайи кьялан майдан ву.

Гъябгъюрайи йисан апрелин вазлиъ республикайин Глава Владимир Васильев Москва шагьрин мэр Сергей Собяниндихъди гюрюшмиш гъахьи вахтна, уьлкейин меркездин кIулиъ айири Мягьячгъалайин кьялан майдандин расвалин ляхнар гъахуз 350 миллион манатдин кюмек апIбан гаф тувну. Гьадмуган республикайин Главайи, шагьрин агьалйирин фикрарра аьгъю дапIну, проект гьязур апIуб тIалаб гъапIну. Расвалин ляхнар 2019-пи йисан ккергъуз планламиш дапIна. Улихьна йигъар РД-йин Правительствойин Председатель Артем Здунов кIулиъ ади Мягьячгъалайин кьялан майдан рас апIбан месэлайиз бахш дапIнайи совещание гъабхьну.

Натижйири рази апIура

26
Аьхиримжи йисари Дагъустан Республикайиъ АПК-йин артмиш` вализ гизаф фикир туврайиб ихь базрариъ ва магазнариъ ужузди масу туврайи йимишариинди ва бистнин мейвйириинди аьгъю апIуз шулу. Дербент район жилиин зегьмет зигуз ккуни инсанариинди адлу вуйиб ухьуз мялум вухьуз.

Дагъустан Республикайиъ уч апIурайи тIумтIарин бегьернан шубубпи пай Дербент райондин мяишатариъ уч апIура. Ригъун ва бистнин мейвйирин ццийин йисандин бегьер фициб вуш аьгъю апIуз ккунди, узу Дербент райондин гьясиллувалин отделин начальник Салигь Сяидовдихъди гюрюшмиш гъахьунза. Ич арайиъ гъабхьи сюгьбат исихъ чап апIурача.

Игитар гьархудархьа

айваз 2
Дюн’яйиъ улихь гъягъюрайи уьлкйириъ рягьимлувалихьна уьмриъ аьдати ляхнихьнаси янашмиш шула. Багъри ватандихъан юкIв убгурайи касари чпин вахтнакан ва гъазанжарикан 10% жямяаьтлугъ рягьимлу ляхнариз, касибариз, йитимариз кюмек апIбаз вая мянфяаьтлу проектар уьмриз кечирмиш апIбаз харж апIуру. Ихь уьлкейиъра рягьимлувалин ляхнар гъахру касар гизаф а. Дурарикан сар «Мега» алверин хулан генеральный директор Айваз Рамазанов ву.

Айваз Гьюсейновичди чан уьмриъ кIули гъуху рягьимлувалин серенжемарикан, баркаллу ляхнарикан бикIуруш, гъи саб газатдин вари машар ацIру. Дугъаз, дюзди гъапиш, думу ляхнарикан пузра ккуниб дар. Вушра, гьаму йигъари Дербентдиъ командировкайиъ айи вахтна, узу дугъахъди гюрюшмиш гъахьнийза ва гьамусяаьт чав гьязур апIуз планламиш дапIнайи проектдикан мялумат тувуб ккун гъапIнийза. Учуз Айваз Рамазановди Табасаран райондиъ Кьалухъ Мирза кIулиъ ади Надир шагьдин аьхю кьадар кьушмариз къаршуди гъудужву табасаран эскрарин гьюрмат уьбхбаз бахш вуди ядигарин проект гьязур апIурайиваликан деебхьнайчуз. Му хабрар гьякьлудар вуйи…

Мялимдикан гьюрматнан гаф

2

Сусан Юзбегова 1958-пи йисан 13-пи сентябриъ Бакуйиъ бабкан гъахьну. Дугъан адаш Аьшур ва дада Гюллер Мажвгул гъул`ан вуйи.

1973-пи йисан 210-пи нумрайин мектебдиъ 9-пи класс ккудубкIбалан кьяляхъ, Сусан Аьшуровна художествойинна ляхниъ ишлетмиш апIру искусствойин факультетдик урхуз кучIвру ва душв заан аьгъювалариинди ккудубкIуру.

Кьисматну Сусан Аьшуровнайиз чан багъри ругариина, жвуван юрдназ, тухумдигъна кьяляхъ хъадакну гъюз амур апIуру.

1977-пи йисан Сусанди чан уьмур Загьирбег кIуру жигьилихъди ккабалгуру. Дугъан уьмрин юлдаш гьарсаб ляхнин устад ву. Мидланра савайи, думу гъулаъ мектебдиъ математика, черчение ва зегьметнан дарсар киврайи мялимра ву.

Хив аьлимарин мажлис гъабхьну

566
Гьаму йигъари Хиварин стадиондиин Дагъустандин Муфтиятдин, райондин администрацияйин вакиларин ва саб жерге районаринна шагьрарин имамарин иштирак’валиинди диндин серенжем кIули гъубшну. Мажлисдиз райондин жюрбежюр гъулариан имамарин насигьятарихъ ва вяаьзарихъ хъпехъуз хайлин агьалйир уч гъахьнийи.

Серенжемдиз дуфнайи хялар къаршуламиш апIури, Хив райондин главайин заместитель Ярмет Ярметовди тялукь мяракйир гъахбан важиблуваликан гъапну.

Гъийин девриъ жямяаьтлугъдихъди, асас вуди жигьиларин гъатарихъди, экстремизмдин ва терроризмдин хатIалувалин гьякьнаан гъаврикк ккаъбан ляхин гъабхувал чарасуз дубхьна. Фицики тялукь гюрюшарин натижйири артмиш шулайи наслар уьмрин гьякьлу рякъюъ тIауз кюмек тувра, – гъапну дугъу.

Некоторые вопросы истории села Марага

6

Марага – одно из крупных селений Табасарана и Дагестана. О происхождении названия села сохранилось несколько версий. Знаток истории села А. Айдемиров считал, что название села произошло от имени Мегерага, по другой версии, жители Марага – переселенцы из иранского города Марага. Извстно, что сасанидские шахи с целью прочного обоснования в Южном Дагестане, в районе Дербента и близлежащих селах селили ираноязычное население, возводили крепости. Не исключено, что иранцы были поселены и в Мараге.

Село Марага табасараны называют РешитI, а жителей рештIар. Этимология неизвестна. Село Марага состояло из пяти населенных пунктов:Гумрал, Журдак (Джурдак), Къала (крепость), Чухур, Хелэлли. Из них сохранились: Гумрал, Журдак и Чухур, разрушены – Къала и Хелэлли. На территории Марага археологические раскопки систематически не проводились.

Традиционные табасаранские ремесла: современное состояние и проблемы

7

Наряду с земледелием и скотоводством, табасараны издавна занимались домашними (кустарными) промыслами и ремеслами – ковроткачеством и вязанием шерстяных носков, заготовкой и приготовлением натуральных красителей, изготовлением домотканого сукна из шерсти и полотна из конопли (женские занятия), кузнечным, гончарным, мельничным, плотницким, строительным ремеслами, обработкой шкур и кож и изготовлением шуб и обуви, резьбой по камню и дереву, изготовлением изделий из дерева, заготовкой и поставкой строевого леса, пчеловодством, охотой (мужские занятия).

Общественно-политические и социально-экономические процессы, происходившие в стране в годы советской власти и в постсоветское время, прямо или косвенно отразились на состоянии ремесел и промыслов.

Страница 10 из 648

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top