ГлавнаяЭкономика

Налогар тувуз буржлу вухьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

11yОктябрин 23-пи йигъан Дагъустандин Огни шагьрин конферец-залиъ гъубшу совещаниейиъ асас фикир налогар уч апIбан ляхниина жалб гъапIну. Му серенжемдиъ шагьрин глава Зейдуллагь Гьяшимов, главайин заместителар, шагьрин депутатарин Собраниейин вакилар ва гьацира жара тешкилатарин кIулиъ айидар иштирак гъахьну.

Чан удучIвну улхбаъ шагьрин налогарин гъуллугънан начальникдин заместитель Замира Гьяжиибрагьимовайи шагьрин бюджетдиз агьалйирин мутмуйилан гъюру, жилин, НДФЛ, УСН ва ЕНВД налогар цIибди уч дапIнайивал тасдикь гъапIну. Ццийин йисан октябрин 20-пи йигъаз агьалйирин гъазанждилан туврайи налог 9 миллион, жилин налог – 10 миллионна 100 агъзур, агьалйирин мутмуйилан вуйи налог – 1 миллионна 379 агъзур, ЕНВД – 2 миллионна 40 агъзур, УСН – 8 миллионна 218 агъзур манат уч дапIна.

Ислягь гележег ухькан гьарсарикан асиллу ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2017 06 23 64251Аьхиримжи йисари экстремистарин ва террористарин пис идеологияйин тясирнакк ккахъну, саб жерге ватандашари арайиз хурайи жюрбежюр гьяракатари жямяаьтлугъдик сикинсузвал кипра. Тялукь аьгьвалатнаъ йишвариин гьюкум тешкил апIурайи касарин улихь жавабдар месэлйирра артухъ шула. Фицики хатIасузвал вари хъуркьуваларин бина ву.

Йишвариин хатIасузвал тямин апIбан метлеб ади «Хивский район» МО-йин главайин гюзчиваликкди гьюкум тешкил апIурайи вакилари сикин дарди жюрбежюр серенжемар гъахура.

Гъулан мяишатдин натижйир рази апIрудар ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

зерноГьаму йисандин 9 вазлин арайиъ вуйи натижйириинди, Дагъустан Республикайин гъулан мяишатдин сурсатарин гьясилувалин кьадар 4% за гъабхьну.
РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин Министерствойин пресс-гъуллугънаан туврайи мялуматариинди, 2017-пи йисан январиан сентябрь вазлизкьан республикайин гъулан мяишатдиъ гьясил гъапIу сурсатарин удубчIву кьиматнан кьадар 73 миллиардна 971 миллион манат гъабхьну. Му кьадар зиихъ, къайд гъапIиганси, сачтIан 4%-диинди за гъабхьну.

Тикилишчивалин объектарин кадастрин кьимат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

К.алиевКIваин апIурхьа, 2016-пи йисан 3-пи июлиъ 237-пи нумрайиккди удубчIву «Гьюкуматдин кадастрин кьиматнан гьякьнаан» Федералин къанундиъ гьаму йисан 1-пи январихъан мина гьюкуматдин кадастрин кьимат дивбан цIийи къайда дебккна. Гьацира, къанундиз асас вуди, налог илипбан бинара дигиш дубхьна. Эгер улихьди капитальный тикилишчивалин объектариз дициб бина инвентаризацияйин кьимат вуди гъабхьнуш, 2020-пи йисхъан тина кадастрин кьимат хьибди. Гьаддихъди сабси, кьимат тувбан ляхин тамам апIрурра дигиш гъапIну. Улихьди кьимат туврур

Рякъяр кьюрдун улихь

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Рякъяр кьюрдун улихь CopyРякъ-хулин мюгькамвали жямяаьтлугъ яшайиш ккабалгбаъ аьхю роль уйнамиш апIура. Рякъярин месэлйир гьял апIбан жигьатнаан аьхиримжи йисари Хив райондин гьюкмин кIулиъ айидари хайлин натижалу уьлчмйир кьабул дапIна. Йиз гафар гьякьикьатди субут апIура.

Хив райондин 38-пи нумрайин ДЭП-дин генеральный директор Герман Багъичевди къайд апIурайиганси, дурарин гъуллугъчйири уьмуми гьисабариинди райондин сяргьятариин ерлешмиш духьнайи 134 км манзилнаъ рякъярин аьгьвалат гюзчиваликк уьбхюра.
Улупнайи кьадарнакан 96 км рякъяр муниципалитетдин, хъа 37 км – республикайин эгьемият айидар ву.
– Рякъярин къайда уьбхбан месэлйирихьна ич гъуллугъчйир жавабдарвалиинди янашмиш шула. Фицики рякъ-хулин хатIасузвал уьбхбакан хайлин дюшюшариъ жямяаьтлугъ хатIасузвалра асиллу ву.

Хив райондиъ хю гьясил апIура

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Мельн Ригъ алабхъру терефнан саб жерге уьлкйири Урусатдиз мялум дапIнайи санкцйирин дявди ухькан гъи энгелвал адарди яшайишдин вари терефар (гьадму гьисабнаан гъулан мяишатдин гьясилувал за апIуб) артмиш апIувал тIалаб апIура. Улупнайи месэлйир тамам апIбан бадали, ихь республикайиъра йишвариин бицIи ва кьялан дилаварчивал артмиш апIбаз аьхю эгьемият тувра. Хив райондин гьюкмин кIулиъ айидари, хусуси ляхин ккебгъну, зегьмет зигуз гьязур вуйи ватандашарин тереф уьбхюз лазим вуйи вари шартIар яратмиш апIура.

Рякъярин ккудудукIру месэлйир

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

муртазалиевРякъярихъди, транспортдихъди аьлакьалу месэлйир гьаммишан асас месэлйирикан садарси гьисаб апIури шулу. Фицики му циркил гьарган гюзчиваликк ккайиб, жюрбежюр читин месэлйир гьял апIурайиб ву. Рябкъюрайиганси, аьхиримжи вахтна ихь уьлкейиъ рякъярин мяишат артмиш апIбаз федералинна региондин дережйириъра аьхю фикир тувра. Гьаддихъди сабси, рякъяриъди гъягъюрайи машинарин кьадарра йислан-йисаз артухъ ва рякъяр чIур апIбан дюшюшарра гизаф шула. 

Гъулариз артмиш’вал…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

 от Ферузы CopyЙишвариин жямяаьтлугъдин дуланажагъ артмиш апIури, гьюкмин кIулиъ айидари хайлин серенжемар кьабул апIура. «Чювккерин сельсовет» гъулан ерли администрацияйин глава Сабир Гьябибовди ич сюгьбатнаъ къайд апIурайиганси, му поселениейин жямяаьтлугъдин яшайиш аьхиримжи вахтна хайлин улихьна гъубшну. Чювккерин ерли поселениейин дахилнаъ 2 гъул а: Чювекк ва ГъуштIил. Уьмуми гьисабариинди, му гъулариъ улупнайи вахтназ 386 хизан ва 1966 агьали яшамиш шула.

Мектебар – бахтавар уьмрин бин ккиврайи макан

– Жикъи муддатнаъ ич гъуларин жямяаьтлугъдин уьмур хайлин терефариан дигиш гъабхьну. ГъуштIил гъулаъ деврин вари тIалабариз тялукь вуйи мектебдин гюрчег дарамат ишлетмиш’вализ тувну, бицIи вахттIан дар. Душваъ ляхин заан дережайиъди тешкил апIуз лазим вуйи вари шартIар яратмиш дапIна. Ляхинра гъабхура.
Райондин гьюкмин кIулиъ айидари Чювекк гъулан мектебдин тикилишар дибдиан рас гъапIну. Аьлава ужагъар хъаъбан натижайиъ душваъ баяр-шубариз аьгъювалар ва тербия саб сменайиъди тувру мумкинвал гъабхьну.

Читин вазиятдиан кIул адабгъувал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Meeting 32017-пи йисан сентябрин 28-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ РФ-йин Федерацияйин Советдин председателин багахь хьайи илимдинна экспертарин советдин архаваликкди гергми стол кIули гъубшну. Совещаниейиъ, «РФ-йин регионар 2025-пи йисазкьан артмиш апIбан государствойин политикайин дибарин гьякьнаан» ва «РФ-йин экономикайин хатIасузвалин 2030-пи йисазкьан кьабул дапIнайи стратегияйин гьякьнаан» РФ-йин Президендин Указариз асас вуди, «ИтIру сурсатарин хатIасузвал тямин апIбаъ читинвалар: регионарин месэлайин жигьат» месэла гъитIибккну. Гергми стол тешкил гъапIдар РАН-дин ДНЦ-йин социалинна экономикайин ахтармиш'валарин Институт, М.Жамбулатовдин ччвурнахъ хъайи Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университет ва АПК-йиъ айи экономикайинна идара апIувалин кафедра вуйи.

Ипотекайин кредитарикан мялумат

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голосов)

ИПОТЕКААьхиримжи вазари Урусатдиъ ипотекайиз банкдиан пул гъадабгъувал саки 30% за гъабхьну. Мициб аьгьвалатнан себеб банкдиан туврайи пулин йисаз вуйи процент цIиб дапIнайивалихъди аьлакьалу ву. Гьамусяаьт Сбербанкдиан туврайи ипотекайин кредитарин варитIан цIибди вуйи йисандин процент 7,4%-дилан ккебгъра. Процент цIиб апIувалра асас вуди тазади тикмиш апIурайи, гизаф квартирйир ккайи хулариъ квартирйир масу гъадагъуз кюмек апIувалихъди аьлакьалу ву. Хулар масу гъадагъруган банкарихьан кредитар дисбан месэлйириз бахш дапIнайи пресс-конференцияйиъ Сбербанкдин гъуллугъчйири гьамцдар мялуматар тувну. 

Страница 9 из 18

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top