ГлавнаяИнтервью

А.Тагъилаев: «Аьршдиъ завод диву уьлке улихь гъябгъиди»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

444Кюгьне вахтарихъан мина инсанари, завариз лигури, аьршдикан фикрар апIури гъахьну. Инсандин уьмрин эвел, инсандин рюгь аьршдихъди аьлакьалу апIру философияйин, жюрбежюр динарин цирклар а. Вари дюн’яйин аьлимари хядар, аьршар, ригъар-вазар арайиз гъювалин себебар ахтармиш апIура. Сасдар суалариз жавабар дихъура, хъа саспидариз – ваъ.

А.Р.Тагъилаев 1959-пи йисан майдин 29-пи йигъан Хив райондин Гъвандикк гъулаъ аьхю хизандиъ бабкан гъахьну. 1977-пи йисан мектеб ккудубкIну, думу Дагъустандин политехнический институтдин приборар тикмиш апIру факультетдик урхуз кучIвру ва хьуд йислан хъуркьувалиинди думу институт ккудубкIуру. Институт ккудубкIган Азмудин Рамазанович гьясиллувалин «Полет» кIуру объединениейин Мягьячгъалайиъ айи филиалиъ лихуз хъюгъру. Думуган Челябинскдин радиотехникайин гьясиллувалин Мягьячгъалайиъ айи карханайиъ 300-диинакьан касди ляхин апIурайи.

Хьадукран призыв ккебгъна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22222Апрелин 3-пи йигъан Дагъустан Республикайин дявдин комиссариатдиъ хьадукран призывдиз бахш дапIнайи пресс-конференция кIули гъубшну. Душваъ РД-йин дявдин комиссар Дайтбег Мустафаевди мялум гъапIганси, гьаму йисан хьадукра дявдин гъуллугъназ 1350 жигьил дагъустанлуйир гъягъиди.

РД-йин военкомдин гафариинди, РФ-йин Яракьлу Кьувватарин Генеральный штабди вари Урусатдиан армияйиз 128000 кас призывникар гьаъбан месэла улихь дивна, гьадму кьадарнакан 1350 кас Дагъустандиан. Къайд апIуб лазим вуки, 2017-пи йисан хьадукран призывдихь тевиган, цци армияйиз дих апIурайи эскрарин кьадар цIиб гъабхьну. Гъубшу йисан хьадукра РФ-йин Яракьлу Кьувватариз 1950 жигьил гьаънийи. Призывникарин кьадар цIиб апIувал РФ-йин Яракьлу Кьувватар контрактдиинди (йикьрар йитIбиинди) гъуллугъ гъабхбан гъурулушдихъна гъюрайивалихъди аьлакьалу ву. Жара гафариинди, сад йисазди армияйиз гъаъру жигьиларин ерина, гъуллугъназ йикьрариинди гъуллугъ гъабхрудар гъадагъиди.

Миллет уьбхюрайиб чIал ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

4Дагъустандин гьюкуматдин университетдин бинайиинди бабан чIалар аьгъю апIувалин Центр ачмиш дапIну, магьа кьюбпи йис гъябгъюра. Думу центр РД-йин милли политикайин Министерствойин жягьтлувалиинди абццуб вуйи. Дидин директорди ихь ватанагьли Марина Гьясанова тяйин гъапIну.

ЦIиб улихьнаси Марина Гьясанова «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хялишди гъафнийи. Ляхникан, гележегдин планарикан аьхю аьшкьниинди ктибтурайивал гъябкъиган, дугъаз чан ляхин якьинди ккунивалин гъавриъ гъахьунча. Хъа кIваз хуш вуди гъабхру ляхин лап маракьлуди кIули гъябгъюру, ва натижйирра, хъуркьуваларра заандар шулу. Баркаллуди зегьмет зигурайи дишагьлийирикан макьала бикIуз ва ихь ватандашар дицир касдихъди таниш апIуз учу гьаммишан гьязур вуча. Марина Аюбовнара дицдар дишагьлийирин жергейиъ тIауз шулу.

ЮкIв рягьимлували абцIна

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

44Кьибла Дагъустандин районариъ, иллагьки Табасаран райондиъ, аьхиримжи йисари Дербент шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи «Бабуль-Абваб» кIуру диндин тешкилатдин вакилар жанлуди лихура: гъулариъ мевлюдар тешкил апIура, рягьимлувалин ляхнар кIули гъахура. «Бабуль-Абваб» тешкилатдиз регьбервал туврайир Ариф Эфлединович Сеидов ву. Дума гьацира му тешкилатдин дахилнаъди либхурайи Ших Аьбдуллагь Эфендийин ччвурнахъ хъайи исламдин университетдин ректорра ву.

Улихьна йигъари ич газатдин журналистар университетдиз гъушну ва Ариф Эфлединовичдихъди сюгьбат гъубхну. Думу исихъ чап апIурача.

Жямяаьтлугъдин гъулай яшайишдин шилнаъди…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1Бейдуллагь Мирзоев: «Жямяаьтлугъ – ихь кьувват ву. Агьалйирин гъулай яшайиш варитIан асас хъуркьувалра вуйиз, гьаддиинди дамахлура вуза!»

Гьарсар ватандашди, цIийи йисаз чан сабпи гам алдабгъури, думу цIийи умударихъди аьлакьалу апIури аьдат ву. Думу дюзра ву. Уьмрин гьякьикьат, къайда гьациб ву: гележегдиз, ужувлан хъуркьуваларихъна рукьбан ният ади, умудлуди лигруб. Фицики инсаният гьарган саб фициб вуш гьяракатнаъ а.

М.Мевлютов: «Яв абйир-бабарин ччвур инсанарин ликарикк миккипан»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3Инсан бабкан хьайизра, Первердигари дугъан ризкьна аьжал улупна, кIури шулу. Хъа бабкан гъахьихъан тина абйир-бабари бицIи инсандиз тербия тувру, дин-тIяаьтдихъ хъаъру. Хизандиъ айи аьдатариз лигну, бицIидихъан мина дин хъапIуз хъюгъру. Инсанди фуну дин хъапIри ашра, ухьу дюн’йиъ гьарсар касдин диндиз гьюрмат, арайиъ айи аьлакьйир яркьу апIури, албагну яшамиш духьну ккунду.

Февралин 18-пи йигъан Къизлар шагьриъ Свято-Георгиевский ибадатханайиан удучIвурайи инсанариин 22 йисан яшариъ айи Халил Халиловди тюфенгиан гюллдин цIа уьлюбхну. Натижайиъ 5 кас гъийихну, кьюр касдиз зийнар гъапIну. Хъасин Урусатдиъ къадагъа дапIнайи ИГИЛ-ин вакилари му ляхин тешкил апIувал чпин кIул'ина гъадабгъну.

Дагъустандиъ мициб дюшюш зат гъабхьиб дайи, фицики кюгьне вахтарихъан мина ихь республикайиъ хачперезарна мусурмнар албагну яшамиш шулайи. «Къизларин авчийин» фикир апIбан саягъ, рябкъру гьялариан, ИГИЛ-ин (Урусатдиъ къадагъа дапIнайи тешкилат) террористари ужуди гъибикьганси ву.

Ихь республикайиъ мусурмнарира, хачперезарира жугьдарира чпин машкврар къайд апIури, чпин аьдатар саб манигъ'валра адарди хъаъра. Гьаддиинди Дагъустан тафавутлура шула. Гъи ухьу сар ахмакь касди гъапIу ляхниинди ихь арайиъ айи ислягьвал, дуствал чIур апIузра гъитну ккундар.

Гьаму ва жара месэлйирикан сюгьбат гъабхуз учу редакцияйиз ихь жигьил аьлим Мягьямедамир Мевлютовдиз теклиф гъапIунча.

Агьалйрихъди вуйи ляхниз артухъди фикир туврача

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Улихьна йигъари ич хусуси мухбир Аьбдулмажид Рашидов РФ-йин РД-йиъ айи Пенсйирин фонднан Табасаран райондин управлениейин начальник ТI.Аь.Рягьимовдихъди гюрюшмиш гъахьну ва дугъхьан интервью гъадабгъну. Думу жикъиди исихъ чап апIурча.

– ТIагьир Аьлиевич, РФ-йин РД-йиъ айи Пенсйирин фонднан Табасаран райондин отдели, республикайин жара районариъси, пенсионерарин, дявдин ва зегьметнан ветеранарин, ялгъузди вуйи яшлу ва жара жюрейин агьалйирин уьмрин месэлйир гьял апIбаъ хайлин ляхин гъабхура. Райондиъ уву регьбервал туврайи идарайиан пенсйир ва социалин тувну ккуни жара пулин дакьатар гъадагъурайидарин кьадар аьхюб вуйин?

М.М.Жабраилов: «Тахсиркарвал ашкар апIувал рягьят ляхин дар»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

049Февралин 18-пи йигъан Урусатдиъ транспортдин полицияйин Йигъ къайд апIуру. МВД-йин му подразделениейи транспортдиъ къанундин къайда тямин апIбахъан жавабдарвал гъабхура.

Аьхиримжи йисари транспортдин вари жюрйириъ гъахьи терактарин кьяляхъ, му идарайин гъуллугъчйирин ляхин чпин вазифйирихьна хъана заан жавабдарвалиинди лигруб ва хатIалуб дубхьна.

Машквран улихьна йигъари, му цирклиъ арайиз дуфнайи учIру месэлйиирикан сюгьбат гъабхбан бадали, узу Урусатдин МВД-йин Мягьячгъалайиъ транспортдин линейный Управлениейин начальникдин заместителди – силисчивалин отделин начальникди лихурайи ихь ватанагьли, юстицияйин полковник Максим Жабраиловдихъди гюрюшмиш гъахьнийза.

ХатIасузвал – гьарсаб хъуркьувалин эвел

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

хат1асузвалЖюрбежюр терефариан жямяаьтлугъдик сикинсузвал кипбан дюшюшар кми-кмиди арайиз гъюрайи гъийин девриъ жямяаьтлугъ хатIасузвал яратмиш апIбан, къайда ва къанунар уьрхбан месэлйири гьюкмин кIулиъ айидарин, къанунар уьрхбан ва гюзчивалин гъуллугъчйирин ляхниъ асас йишв бисура. Му жигьатнаан прокуратурайин гъуллугъчйири кьатI’и уьлчмйир кьабул апIура. Хив райондиъ хатIасузвал уьбхбан рякъюъ гъахурайи серенжемарикан улхури, Хив райондин прокурор, юстицияйин теклифчи Самурхан Наврузовди райондин гьякьикьатдикан чан фикрар ачухъ гъапIну.

– Агьалйирин хатIасузвал ва ихтиярар уьрхбакан гъапиш, му месэлайиз дикъатлу фикир туврача. Улупнайи вахт-наз гьякьикьат саламатуб ву. Аьгьвалат айтIан ляхнариз лигру гъуллугъчйири саки гьар вахтна гюзчиваликк уьбхюра. Дурарилан савайи, экстремист жюрейин тахсиркарвалариз мумкинвал тутрувбан бадали, дурарин асас себебар терг апIбан зиин ляхин гъабхурайи аьлава гъуллугъарра кьувватнаъ а. Кьабул апIурайи уьлчмйирин натижайиъ гьамусяаьт Хив райондин аьтрафариин агьалйирик сикинсузвал кабхъбан себеб адар.

М.Мукаилов: «Нежбрариз, фермерариз гьюкуматдин терефнаан кюмек лазим ву»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3yУлихьна йигъари М.М.Жамбулатовдин ччвурнахъ хъайи Дагъустандин гьюкуматдин аграрный университетдиъ илимдин цирклиан гъабхурайи ляхнин проректор, гъулан мяишатдин илмарин доктор Мукаил Мукаилов ва гьадму университетдин гъуллугъчи, гъулан мяишатдин илмарин кандидат Назима Уьльчибегова «Табасарандин нурар» газатдин редакцияйиз хяларди гъафну. Сюгьбатнаъ Мукаил Жабраиловичди чпин ляхникан, республикайин, уьлкейин гъулан мяишатдин аьгьвалатнакан ктибтну. 

– Мукаил Жабраилович, яв фикриан, гьаму деврин пишекар гъуллугъчи фицир духьну ккунду?

- Вуз – му образованиейин идара ву. Гьарсаб мициб идара шубуб асас бинайикан арайиз гъюра: аьгъювалар, илим ва тербия, саб хътарди тмунуб гъадабгъну кIури, пишекар шлуб дар. Ич метлеб – гьарсаб цирклиан гъудуркьу, ужуб тербия хъайи пишекар гьязур апIувал ву. Эгер илмарин цирк-лиан аьгъювалар адарш, заан пишекарвалин гъуллугъчи ву, пуз шулдар.

Страница 2 из 6

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top