ГлавнаяКриминал

Дагъустандиъ бандитарин 8 десте терг гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Гъубшу йисан республикайиъ гъагъи аьгьвалат гизафси террориствалин ва экстремиствалин жюрейин тахсиркарваларикан асиллу гъабхьну кIури, гъубшу гьяфтайиъ гъабхьи къанун ва къайда тямин апIбаан Координационный совещаниейиъ РД-йин МВД-йин министр Аьбдурашид Мягьямедовди къайд гъапIну.

«Кьабул гъапIу уьлчйириз лигну, гьякь-гьисаб туврайи вахтнан арайиъ къанун уьбхру вари органарихъди сатIиди Каспийск, Избербаш, Къизлар шагьрарин, гьацира Къизлар, Бабаюрт, Леваши, Сергогъала, ЦIунтIа районарин аьтрафариин бандитарин дестйир терг гъапIну. Мидланна гъайри, 2014-пи йисандин арайиъ «Махачкалинская», «Хасавюртовская», «Буйнакская», «Кадарская» ва «Губденская» диверсияйинна террориствалин дестйирин аьхюну пай иштиракчйир терг гъапIну», - къайд гъапIну республикайин айтIан ляхнарин министри.

Уголовный дело гъитIибккну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Урусатдин Федерацияйин Силисчивалин комитетдин Дагъустан Республикайиъ айи силисчивалин органари убхъру штукан Дагъустандин Огни шагьрин гизаф агьалйир зегьерламиш хьувалиан, РФ-йин УК-йин 236-пи маддайин сабпи пайназ асас вуди (марцишнанна эпидемиологияйин къайдйир чIур апIувалиан гизаф агьалйир аьзарлу хьувал), уголовный дело ачмиш дапIна.
Дагъустандиъ айи СКР-йин улупбариинди, 2015-пи йисан февралин 2-10-пи йигъари Дербент ва Дагъустандин Огни шагьрарин медицинайин идарйириз 79 агьали илтIикIну. Дурари кефйир адруваликан, уьл ипIуз иштагь адруваликан, юкIв шавлу шулайиваликан, машнаъ гъатху ранг айиваликан аьрзйир апIури гъахьну. Больницайиз илтIикIдарик варидарик вирусдин «А» гепатит кайивал тасдикь гъабхьну.

Террориз аьксиди

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РД-йин Глава Рамазан Аьбдулатиповди, РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Послание урхури, уьлкейин артмиш’вал сифтена-сифте хатIасузвалин месэлйир гьял апIбакан асиллу вуйиб къайд гъапIнийи. Республикайин Главайи, ккудубшу йисан гъазанмиш дапIнайи хъуркьуваларикан улхури, айтIан ляхнариз лигру кьувватнан гъуллугъарин ляхнизра ужуб кьимат тувну. Дугъу къайд гъапIганси, ухьу сатIи кьувватариинди экстремизмйин ва терроризмйин гъагъи аьгьвалатнаан удучIвбан рякъяр агурахьа. Жямяаьтлугъди къанун уьбхру гъурулушариина хъугъвал хувалиинди, жавабдар гъуллугъарихъди сигъ аьлакьйир уьрхбиинди йишвариин мугъаятвал, хатIасузвал тямин апIру мумкинвал гъабхьну. 

Коррупция: дидин аьхир айин?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Р.Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейин шилнаъди

Гьаму йигъари республикайин жямаьтлугъди ва гьюкмин гьарсаб цирклиъ лихурайи жавабдар вакилари Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейихьна вуйи Послание ахтармиш ва гьял апIура. Рамазан Гьяжимурадовичди чан улхбаъ, аьхиримжи кьюд йисандин республикайин аьгьвалат фикирназ гъадабгъну, арайиз дуфнайи уж’валнан дигиш’валарикан, гъузрайи учIру месэлйирикан, дурар гьял апIбаъ лазим вуйи саб жерге серенжемарикан кьатI’иди гъапну. 

Республикайин кIулиъ айири къайд гъапIганси, жямяаьтлугъдинна политикайин артмиш’валиъ, жямяаьтлугъдин гьюкмихьна хъугъвал тямин апIбаъ важиблу роль уйнамиш апIурайи месэлйирин арайиъ варитIан учIрубди коррупция гъубзра. Гьадму гьисабнаан, дугъу асас вуди му камивалар федералин эгьемият айи гъуллугъариъ деетурайиваликанра гъапну.

РД-йин МВД-йин УГИБДД-йиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2Машин хъапIрайидарин ва яягъди рякълан улдучIвурайидарин ихтиятсузвалиан рякъяриъ хатIа-балйир шула

2015-пи йисан январин 21-пи йигъан «Дагестанская правда» газатдин конференцзалиъ РД-йин МВД-йин УГИБДД-йин гъуллугъчйири 2014-пи йисан РД-йин рякъяриъ гъахьи аварйириз ва ДТП-йирин профилактикайин ляхнин мянфяаьтлувал за апIуз кьабул апIурайи уьлчйириз бахш дапIнайи пресс-конференция кIули гъубхну.
Серенжемдиъ РД-йин МВД-йин УГИБДД-йин начальник Валерий Громов, ГИБДД-йин Управлениейин пропагандайин дестейин кIулиъ айи Исамягьямед Султанов, УГИБДД-йин ОН-дин РЭР-ин отделениейин начальник Мягьямед Аьлигъазиев, ГИБДД-йин Управлениейин анализ, планирование апIбан ва пропагандайин отделин начальник Тарлан Герейханов, УГИБДД-йин гюзчивал гъабхбан ва профилактикайин отделин начальник Мягьямед Шапиев, гьацира республикайин ва федералин СМИ-йин вакилар иштирак гъахьну.

Таксистариз вуйи цIийи къанун

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2014-пи йисан сентябрихъан мина 69-пи нумрайиккди удубчIву «Таксийин гьякьнаан вуйи къанун» кьувватнаъ убчIвну. Гьаму къанундин саспи къайдйир 2015-пи йисан 1-пи январихъан мина кьувватнаъ учIвну. Гьаму къанундиъ къанундиинди ишлетмиш апIурайи такси жиниди ишлетмиш апIурайи таксийихьан фици жара апIуруш улупна. Къанун кьувватнаъ убчIвиган, рякъюн гьяракатнан къайдйириъ дигиш’валар тIауз мажбур гъахьну, гьаз гъапиш думу къайдйириъ такси ишлетмиш апIбан гьякьнаан вуйи му тIалабар улупну адайи.

Коррупция ихь уьмрин зиян ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Табасаран райондин прокуратурайи коррупцияйиз аькси ляхин гъабхували ва къанун уьбхбанна гюзчивалин органарин гьадму терефнаан вуйи тахсиркарваларихъди женг гъабхбан гьял ачухъ ва ахтармиш апIували улупиганси, гъябгъюрайи йисан ихтиярар уьрхру органари коррупцияйихъди женг гъабхбан къанунар тамам апIбаан саб кьадар ляхин гъапIну.

Райондин прокуратурайи гьаму месэлайихъди аьлакьалу къанундинна къайдайин актар, агьалйирин, карханйирин ва тешкилатарин аьрзйир ва илтIикIбар, прокуратурайинна силисдин, суддин, административ тажрубайин улупбар, махлукьатлу хабрарин дакьатарин мялуматар, гюзчивалин ва государствойин жара гъурулушарин материалар аьгъю ва ахтармиш апIура.

Наркоманияйихъди гьарган женгнаъ духьну ккунду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

РФ-йин РД-йиъ айи ФСКН-дин Управлениейин гъуллугъчйири къанунсузди наркотикар алвер апIбахъди аьлакьалу тахсиркарвалар гьар йигъан ашкар апIура. Ноябрин вазлин анжагъ саб суткайин арайиъ республикайин жюрбежюр шагьрариъ ва районариъ наркополицейскйири кьюб килограмм жюрбежюр наркотикар ашкар гъапIну. Хъа гизафси марихуана тадабгъну. «Мак – 2014» операцияйин кьюбпи пай ккудубкIну, хъа тахсиркарвалар ашкар апIбан ва дурарин бин ккутIбан ляхин яваш апIурадар.

Экстремизмйиз ва терроризмйиз жигьиларин аьксивал

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Яшлу касари кIури шулу: «БицIириз тербия бабан фуниъ имиди тувну ккунду». Гьаму гафарихъ зурба мяна хъа. БицIири, аьхю шули, бицIидарин багъдиъ, хизандиъ, мектебдиъ тербия гъадабгъуру. Душвариъ вахтназ гъилигу тербия туврайиганси рябкъюру. Советарин Союз барбатI гъапIхъан мина коммунистарин тербия гъудубгну. Эгер думу гъудубгундайиш, Дудаевдиз ва Хачалаевдиз табигъ гъахьи, чиб кацIу «рижвар», жигьил насил, пулихъ хъергну, чIуру рякъюъ учIвидайи. Ухьуз мялум вуйиганси, гьадму вахтарихъан мина, ислам дин яркьу апIурача кIури, вягьши «исламистари» жигьилар чпихьна зигуз хъюгъну.

Страница 5 из 5

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index