ГлавнаяКультура

Ухьу сабвалиинди гужал вухьа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

33Ихь дагълу юрднаъ гьарсаб вахтна сар-сарин багахь жюрбежюр миллетар албагну, саб хизандиъси яшамиш шули гъахьну ва гьамусра шула. Му кьадар миллетар сабишв`инди яшамиш шулайи йишв я Урусатдин жара пIипIариъра, ясана дюн’яйиъра адар. БицIидарин багъарилан хъюгъну, ихь шагьрариъ, гъулариъ дуствалин къанунариз асас фикир тувра. Гьаруриз чан хусуси чIал а кIури, Дагъустан Республикайиъ яшамиш шулайи халкьар саб тарихди, аьдатари, машкврари, сар-сарихьна вуйи маракьлували сатIи апIура.

Аьхиримжи вахтна, ихь халкьарин аьхю шулайи насларин арайиъ мясляаьт гъубзбан бадали, республикайин образованиейин, культурайин тешкилатари жанлуди ляхин кIули гъабхура. Дербент райондин кIулин библиотекайиъ ихь дагълу халкьарин дуствал уьбхбаз фициб фикир тувраш аьгъю апIуз ккунди, му тешкилатдин директор Самая Амирбеговайихъди гюрюшмиш гъахьунза. Дугъан гафариинди, райондин библиотекйириъ, жюрбежюр чIалариз фикир туври, шиърарин конкурсар, хьадукран машкврар кIули гъахура. Гьацира халкьарин арайиъ дуствалин ва сабвалин къанунар уьрхбаз вуйи серенжемариъ сар-сарин аьдатарихъди, мяълийирихъди, шаирарихъди ва писателарихъди таниш шула.

Веледдикан апIураза мяъли

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

666Мяълийир апIбан устадвалиинди тамашичйир саб ражари ва гьаргандиз табигъ апIру бажаранвал кайи, лирикайин, эстрадайин, художествойин шикил назукди гьисс апIуз аьгъю артистар табасаран эстрадайин сягьнайиин цIибтIан алдар. 

Йиз фикриан, гьацдар бажаранлу артистарикан сар РД-йин лайикьлу артистка Бесханум Гюлмягьямедова ву. Мяълийир апIбан жюрбежюр шадлугънан мяракйириъ сикин дарди лихурайи дугъаз вахтра цIибтIан адар, вушра думу ич суалариз жавабар тувуз шадди рази гъахьнийи.

Бесханум Гюлмягьямедовайин тухмин аьхю абйир Бургьанкент гъулаъ яшамиш шули гъахьну. Адаш Уьсманди Уджук гъулан (Табасаран район) успагьи риш Гюльбичейихъди хал-хизан ккебгъру, ва бицIи вахтналан дурар Дербент шагьриз кюч шулу. Учв Бесханумра Дербент шагьриъ бабкан гъахьну.

Гарччлариз лайикьра ву

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 7Макьалайин шилнаъди

«Табасарандин нурар» газатдин 11-пи нумрайиъ Дагъустандин лайикьлу художник, Табасаран театрин кIулин художник Аьбдурягьман Уьсмановдин «Табасаран театрин «Гъала» спектаклиз – гарччлар» кIуру макьала чап гъапIну. Саб кIуруб, гьадму макьалайиз жаваб вуди, кьюб кIурубсана, гьадму макьалайин авториси, му спектаклин ва театрин ляхнин гъавриъ адрудар хъана аш, гьадраризра кюмек вуди, сакьюб гаф пуз ккундучуз. 

Сифтена-сифте гъачай, му спектакль фици арайиз дуфнайиб вуш, лигухьа. Гъубшу аьсрин миржцIурпи йисари ихь машгьур шаир Юсуф Базутаевди, учв драматург даршра, чаина гьациб жавабдарвал гъадабгъну, «Ургур чвена сар чи» кIуру ихь халкьдин нагъил фикриъ ади, «Гъала» пьеса гъибикIну. Гьадму йисари ихь журналист, режиссер Мягьяммед Гьюсейновди, Мягьячгъалайиъ Дагъустандин кьюбиб университетарин студентарихъди му спектаклра сягьнайиин дивнийи. Думуган му спектакль дивувал саб вуйи, хъа гъи Гьюкуматдин пишекар театрин сягьнайиин думу дивуб жара ляхин ву.

Дегьзаманйирихъан мина гъубзнайи машквар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)
66Эбелцан, Навруз-байрам, Яран-Сувар...

Дербент шагьрин культурайин тешкилатариъ, мартдин гьацIкьялариан хъюгъну, хьадукран ляхнариз, гъулан зегьметкешариз бахш вуйи, бязи йишвариъ цIийи йисси гьисаб апIурайи, ихь халкьди «Эбелцан», лезги халкьди «Яран-сувар», азербайжан халкьдин «Навруз-байрам» кIуру машквар къайд апIура.

Мартдин 17-пи йигъан шагьриъ айи Пётр Сарпирин хулаъра мициб серенжем кIули гъубшну. Мярака абццри, музей-заповедникдин директор Аьли Ибрагьимовди му кюгьне девриан гъубзу маш-кври гъийин вахтнара агьалйирин уьмриъ важиблу роль уйнамиш апIурайиваликан гъапну.

Серенжем кIули гъабхурайи музейин пишекар Эмиля Амировайи, машкврин тарихдикан ктибтури, 2009-пи йисан сентябрин 30-пи йигъан Навруз машквар ЮНЕСКО-йи инсаниятдин шейнан дару культурайин ирсси сиягьнак кипуваликан ва гьаддихъанмина 21-пи март Варидюн` яйин Навруз машквран йигъси къайд апIурайиваликан гъапну.

Навруз – Мягьячгъалайиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)
6Эбелцан, Навруз-байрам, Яран-Сувар...

Мартдин 21-пи йигъан Мягьячгъала шагьриъ Кировский райондин администрацияйин майдандиин хьадукран Навруз-байрам машкврихъди аьлакьалу серенжемар къайд гъапIну.

РД-йин Халкьдин Собраниейин депутат Велиюллагь Фатялиевди, жямяаьтлугъ ва диндин ляхнариз лигру, миллетарин арайиъ вуйи аьлакьйир албагбан Комитетдин председатель Мягьямедкьади Гьясановди, дуствалин Хулан директорин заместитель Георгий Гьаруновди ва жара хялари серенжемдин иштиракчйир машкврихъди тебрик гъапIнийи.

Эбелцан – ихь халкьдин тарихи машквар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

333yЭбелцан – ихь халкьдин тарихи, дегьзаманйирихъан мина гъубзнайи машквар ву. Думу СССР-ин вахтарира гъуларин агьалйири къайд апIури гъахьнийи. Хъа гьамус машквар цIийикIултIан жанлу дубхьна, пуз шулу. Ихь республикайиъ думу машквар аьхиримжи йисари лап яркьуди къайд апIура. Ав, ухьуз аьгъяхьуз: Эбелцан дюн’я чIиви хьувалихъди, хьадукар улубкьувалихъди ва инсанар хьадукран чюлин ляхнарихъ хъюгъювалихъди аьлакьалу ву.

Эбелцан машквар анжагъ табасаранарин ваъ, хъа Дагъустандин вари халкьарин милли машквар ву. Му машквар гьацира саб жерге ригъ гьудубчIвру терефнан уьлкйириъра къайд апIура. Гьарсаб халкьди дидиз чаз хусуси ччвур тувна. Ва варишвариъ – хьадукран сабпи вазлиъ. Март вазлиъ йигъна йишв сабси шулу, гьаддихъди аьлакьалу вуди гизаф йишвариъ думу машквар цIийи йис улубкьбан машкварси гьисаб апIуру.

Эбелцан къайд апIбан жигьатнаанра гьарсаб халкьдиз чан аьдатарна къайдйир а. Му машкврин вари миллетар сатIи апIурайи лишнарик цIа алапIувал, милли хурагар гьязур апIувал кахьра.

Хив «ЧIиви классика» конкурсдин гъалибчйир тяйин гъапIну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.13 (4 Голосов)

123Улихьна йигъари Хив ЦБС-диъ вари Урусатдин VII-пи ражари кIули гъабхурайи «ЧIиви классика» конкурсдин 5-11-пи классариъ урхурайидарин арайиъ муниципалин этап кIули гъубшну.

Дупну ккундуки, конкурсдин иштиракчйири мектебдин асас программайиъ улупну адру, урус ва харижи шаирарин прозайин эсерар гъурхну.

Урхурайидарин арайиъ му талитарра яратмиш’валин рякъ’ан зигьимлу живанар мялум апIбан, дурариз гележегдиъ аьлава кюмек тувбан, баяр-шубарин художествойин литературайихьна артухъди фикир жалб апIбан, урхурайидарин арайиъ китабарин мяналувал яркьу апIбан метлебниинди тешкил дапIнайиб ву.

По следам опубликованных статей

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

2018 03 15 093040(Информация к размышлению)

Меня заинтересовала статья доктора исторических наук Замира Закарияева «Средневековая открытая мечеть в Чихтиле как историко-культурный памятник» («Зори Табасарана», №45 от 10. 11.17 г.). Автор статьи во всех подробностях даёт описание огороженной камнями площадки в названной местности, говорит о типологическом многообразии представленных на участке каменных плит с их богатой орнаментикой. Он утверждает, что ранний ислам тяготел к идее богослужения под открытым небом, и первые мечети, по мнению исследователя А.К. Аликберова, скорее всего были открытыми. Одна из таких мечетей находится в местности Чихтиль вблизи табасаранских селений Вертиль, Урга, Фурдаг и Джули.

По словам исследователя А.К. Аликберова, чихтильский памятник датируется второй половиной XVII века. Участок площадью в 100 кв.м. с южной стороны огражден плотно установленными друг к другу крупными плитами различной конфигурации, обращёнными на север. По словам местных жителей, в данной местности происходили сходы жителей этого магала Табасарана. Союз сельских общин назывался «Сувакк» (Сувккар). Жители собирались для решения важных вопросов, касающихся всего союза. Это место называлось «Мечеть праздничной молитвы» – «Машквран гъулгнин мист».

Почему меня заинтересовала эта статья с такой авторской версией?

Табасаран театрин «Гъала» спектаклиз – гарччлар

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (2 Голосов)

77pyФевралин 17-пи йигъан Дербент шагьриъ Лезги театрин дараматариъ Юсуф Базутаевдин пьесайиан диву «Гъала» спектаклин премьера кIули гъубшну. Спектаклин режиссер-постановщик – Жанбулат Гьябибов, художник-постановщик – Демир Исакьов, композитор Рашид Бекеров вуйи.

Тамашичйири спектаклиз туву кьимат дурарин гурлу гарччлариан ашкар шулайи. Хъа гарччлар йивуз ляхинра айи: театрин артистари чпин ролар аьхю устадвалиинди уйнамиш апIурайи, алахьнайи палтар 18 аьсриъ Надир-шагьдихъди гъубху дявдин вядайиз тялукьдар вуйи. Гьелбетки, эгер баяри зангар палтар алахьнийиш, хъана ужу шуйи, фицики аьдати палтариккди дурар пягьливнарси рякъюрадайи.

Яракьнакан улхуруш, гьаз-вуш, гъала уьбхюрайидарихь анжагъ ханжлартIан хьтайи, хъа думу вахтари сарун гюлле йивру яракьра ишлетмиш’валиъ ади гъабхьну.

Гъалайин балгувалар лап утканди рякъюйи – Демир Исакьовдин ляхнин тажрубайи чакан хабар тувну. Йиз фикриан, дурарик анжагъ саб камивал кайи – художникди гъалайин цалариз гизаф аьхю фикир тувну, амма гъвандианна гакIвлиан накьиш адабтIувализ ухшамиш апIували ихь халкьди мистар, хулар тикмиш апIруган ишлетмиш апIру ва анжагъ ухьуз, табасаранлуйириз хас вуйи девлетлу, назук накьишар адатIувал гьич багарихьдира кIваин апIурадайи.

ЧIиви классика

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

8yТабасаран райондин Хючна гъулан 1-пи нумрайин мектебдиъ вари Урусатдин живанарин арайиъ вуйи «ЧIиви классика» кIуру конкурсдин дахилнаъди муниципалин этап кIули гъубшну.

Конкурс гъабхбахъан жавабдар райондин образованиейин управлениейин методист Изамет Гьяжиевайи ич сюгьбатнаъ къайд гъапIганси, прозайин яратмишар урхбан талитнан серенжемариъ Табасаран райондин 25 мектебдиан 5-11-пи классариъ урхурайи 34 баяр-шубар иштирак гъахьну.
«Жюрийи конкурсдин иштиракчйириз, къарар адабгъбан юкьуб лишниз дилигну, кьимат диври гъахьну: текстнан мянайиз, марцциди урхбаз, артиствализ ва текст гьисс апIбаз. Узуз варитIан гизафси ЦIийи Лижва гъулан мектебдин 9-пи классдин ученик Вадим Мягьямедовди гъурху Борис Ганагойин «Аллагьдиз кагъаз» ихтилатнаан вуйи пай кьабул гъабхьунзуз. Ва думу республикайин конкурсдиъра гъалиб шул кIури, миж кайиз», – гъапну Изамет Гьяжиевайи.

Страница 4 из 24

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top