ГлавнаяПолитика

Как уберечь молодежь от заразы?

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

613 октября в здании Дома Дружбы в Махачкале состоялся круглый стол на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в Дагестане, тренды развития и перспективы».

Мероприятие состоялось в рамках антитеррористического месячника «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже». В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, которые предлагали различные идеи для борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Мягьячгъалайиъ шид хътабтIбан гьякьнаан

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9Мягьячгъалайиъ кьюб гьяфтайин арайиъ шид хътабтIуру кIуру хабрар мялуматарин дакьатариъ ва социалин сетариъ ади гизаф йигъар вуйи. Думу хабрар дюз вуйидар дар. Дидин гьякьнаан Дагъустан Республикайин премьер-министр Аьбдусамад Гьямидовди октябрин 17-пи йигъан Миатлийин ГЭС-диин ляхнар гъахру вахтна (17-31-пи октябрь) Мягьячгъала штухъди тямин апIбан месэлйириз бахш дапIнайи совещаниейиъ гъапнийи. 

Аь.Гьямидовди кIваина гъабхиганси, Миатлийин ГЭС-дин гидротехникайин дараматар ахтармиш дапIну ккунивалин гьякьнаан «РусГидро» ПАО-йин кIулиъ айидари январин 22-пи йигъан РД-йин Гьюкуматдиз хътапIу кагъзиъ дупнайи. Му жюрейин ляхнар гъахувал, хатIасузвалин федералин тIалабнуси (25 йисандин муддатнаъ саб ражаритIан артухъ дарди му жюре рас апIбан ляхнар духну ккунду), штун кIанакк ахтармишар гъахбан натижйирира ккун апIура.

Дагъустандин Глава НАК-дин заседаниейиъ иштирак гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12Октябрин 11-пи йигъан Пятигорск шагьриъ НАК-дин председатель, Урусатдин ФСБ-йин директор Александр Бортниковдин регьберваликкди террориствализ акьси Милли комитетдин заседание кIули гъубшну. Думу заседаниейиъ Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповра иштирак гъахьну. Уч духьнайидари Кафари Кавказдиъ терроризмдиз аьксивал улупбахъди, гьацира террориствализ аькси комиссйири ва гьюкмин ерли органари профилактикайин ляхин тешкил апIбахъди аьлакьалу месэлйир гьял гъапIнийи.

Серенжемдиъ РФ-йин Прези-дентдин Кафари Кавказдин федералин округдиъ вари ихтиярар айи вакил Олег Белавенцев, СКФО-йин дахилнаъ айи РФ-йин субъектарин главйир, гьюкмин ляхин тамам апIру федералин органарин кIулиъ айидар ва жвабдар гъуллугъчйир, къанун уьбхру органарин ва хусуси метлеб айи гъуллугъарин вакилар иштирак гъахьну.

Р.Аьбдулатипов Государствойин Думайин депутатарихъди гюрюшмиш гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 1.00 (1 Голос)

2Сентябрин 26-пи йигъан Дагъус-тандин Глава Рамазан Аьбдулатипов Москвайиъ Урусатдин Президентдин багахь хьайи РД-йин Гьаргандин вакилвалин хулариъ Дагъустандин терефнаан РФ-йин Федералин Собраниейин ургубпи дих апIбан Государствойин Думайиз кадагънайи депутатарихъди гюрюшмиш гъахьну.
Серенжемдиъ Гьяжимет Сафа-рялиев, Мягьямед Гьяжиев, Заур Аскендеров, Мурад Гьяжиев, Юрий Левицкий, Умахан Умаханов, Аьб-дулгьямид Эмиргьямзаев, Аьб-дулмажид Мягьрамов ва Бувайсар Сайтиев иштирак гъахьнийи.
Региондин Главайи дурар Уру-сатдин парламентдиз депутатарди ктагъбахъди тебрик гъапIнийи ва Государствойин Думайин депутатар чан ляхнин юлдшарси гьисаб апIурайиваликан гъапнийи.

Рамазан Аьбдулатипов гюрюшдиъ иштирак гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1Сентябрин 25-пи йигъан Да-гъустандин Глава Рамазан Аьбду-латипов СКФО-йин субъектарин кIулиъ айидарин Кафари Кавказдин ляхнариз лигру Урусатдин министр Лев Кузнецовдихъди вуйи гюрюшдиъ иштирак гъахьну. Думу гюрюш Ингушетияйиъ гъябгъюрайи Кавказдин халкьарин спортдин ва культурайин Фестивалин дахилнаъди тешкил гъапIуб вуйи. 

Хялар кьабул апIури, Ингу-шетияйин Глава Юнус-Бек Евку-ровди кIваин гъапIганси, «Кавказдин тамшир» проектдин, хъа гьамус Кавказдин халкьарин спортдин ва культурайин Фестивалин кIулин метлеб – гъунши чвевалин регионарин агьалйирин арайиъ аьлакьйир мюгькам апIувал ву.

В.Путин Мягьямед Нурбагьандовдин абйир-бабарихъди гюрюшмиш гъахьну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4Сентябрин 21-пи йигъан Урусатдин Президент Владимир Путин Дагъустандиъ бандитари йивну гъакIи полицейский Мягьямед Нурбагьандовдин абйир-бабарихъди гюрюшмиш гъахьну. Гюрюшдиъ гьацира Дагъустандин Глава Рамазан Аьбдулатиповра иштирак гъахьнийи.
Улхьан йигъан государствойин Главайи полицияйин лейтенант Мягьямед Нурбагьандовдиз Урусатдин Игит кIуру ччвур тувбан гьякьнаан Указдиин къул гъизигнийи. Урусатдин Президентди мялум гъапIганси, Урусатдин Игитрин Хяд сентябрин 22-пи йигъан Кремлйиъ тувну. В.Путинди Мягьямед Нурбагандовдин абйир-бабариз дирбаш бай вердиш апIбаз чухсагъул мялум гъапну.

Р.Юсуфов: «Дагъустандин экономикайин артмиш’валин асас улупбари чпин гьяракат гьаму йисан аьхириз уьбхиди»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5РД-йин Гьюкуматдин Председа-телин заместитель – экономикайин ва аьтрафарин артмиш’валин министр Раюдин Юсуфовди «Дагъустан» РИА-йин мухбирихъди вуйи сюгьбатнаъ къайд гъапIганси, региондин экономикайин артмиш’валин улупбари чпин гьяракат гьаму йисан аьхириз уьбхиди.
Дугъан улупбариинди, региондин валовый сурсат – 3,5%, промышленный гьясиллувал – 11,5%, гъулан мяишатдин сурсат – 6,1%, инвестицйир – 3%, тикилишчивал – 3,3%, сар касдин маважиб – 2% за хьибди.
«Промышленностдин улупбар за апIбан бадали, РД-йин «ЦIийи индустриализация» артмиш’валин проектдиъ, «2015-2020-пи йисари Дагъустан Республикайин промышленность артмиш апIувал, РД-йин Государствойин программайиъ, заан мянфяаьтлувал кайи инвестицйирин проектариъ улихь ккимиди фикриз гъадагънийи ва заан технологияйин сурсатнан цIийи жюрйир арайиз адагъуз диш дапIнайи серенжемар уьмриз кечирмиш апIувал планламиш дапIна.

БицIидарин багъар ва духтирвалин амбулатория арццну

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2Дагъустандин халкьарин сабвалин Йигъ варитIан жигьил машкврарикан гьисаб шула. Сабпи ражну вуди думу 2011-пи йисан 15-пи сентябриъ къайд гъапIну. Гьамус думу машквар ихь республикайиъ гьар йисан къайд апIура ва официально дилихру йигъ вуди мялум дапIна. Дагъустандин халкьарин сабвалин Йигъ Табасаран райондин Урзигъ ва Жулжагъ гъуларин агьалйириз кьюбди вуйи машквраз илтIибкIнийи. Думу йигъан Урзигъ бицIидарин «Ппази» багъ, Жулжагъ гъулаъ бицIидарин «Шадвал» багъ ачмиш гъапIну ва духтирвалин амбулаторияйин цIийи дараматар ишлетмиш’вализ тувну. 

В Даг Огнях состоялся круглый стол в рамках Дня единства народов Дагестана

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3В городе Дагестанские Огни в рамках празднования Дня единства народов Дагестана состоялся круглый стол на тему «Расул Гамзатов – россиянин, дагестанец», сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Мероприятие состоялось в МБУ «ДагОгнинский молодежный центр» при участии заведующего школьным музеем Сулеймана Фаталиева.
Целью круглого стола, в котором приняли участие свыше 20 школьников, являлась пропаганда историко-культурных ценностей народов Дагестана.

Ургъа гъулан Советдиъ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5Хив райондин «Сельсовет Ургинский» гъулан ерли поселениейин глава Расим Гьяжиагъаевдихъди улихьна йигъари гъабхьи гюрюшдиъ му администрацияйин жямяаьтлугъдин экономикайинна яшайишдин аьгьвалатнакан, гьякьикьатдиъ тамам дапIнайи ва гележегдиз планламиш дапIнайи ляхнарикан яркьу сюгьбат гъапIнийча. 

Улупнайи ерли администрация Хив райондин центрихьан 16 км. манзилнаъ ерлешмиш дубхьна. Поселениейин дахилнаъ Ургъа, Фурдагъ, ВертIил, Атрик ва ХурсатIил гъулар а. Думу гъулариъ уьмуми гьисабариинди 183 хизан ва 871 агьали яшамиш шула. Агьалйирин игьтияжар гьуркIри, душваъ гьамусяаьтна саб уьмуми образованиейин кьялан ва саб ккергъбан мектебари, кьюб библиотекайи, кьюб культурайин Хулу, саб клубди, кьюб ФАП-ди ва ерли поселениейин идарайи ляхин апIура.

Страница 10 из 28

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top