Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Литературайин маш

Автор Зори Табасарана Среда, 22 сентября 2021, 12:13 284
Литературайин маш
||| ||| |||

 

 

Аьбдуллагь Аьбдурягьманов 1956-пи йисан 21 августдиъ Табасаран райондин Гьесихъ гъулаъ бабкан гъахьну.

Дербентдин педучилище ва Дагъпединститутдин филологияйин факультет ккудукIну, думу сифте багъри гъулаъ гъилихнийи, хъа гьамус Къизлар шагьрин урчIвубпи нумрайин кьялан мектебдиъ мялимди лихура.

Аь.Аьбдурягьмановдин шиърар «Табасарандин нурар» газатдиъ, «Литературайин Табасаран» альманахдиъ, «Дагъустан дишагьли», «Ппази» журналариъ, «Гьамусдин табасаран поэзия» антологияйиъ, табасаран шаирарин «Дагъларин кюкйир» кIуру сатIиди вуйи гъварчнаъ ва шаирин кIул’инди вуйи «Арсран гьибар», «Хиялнан акв», «Вахтнан сир», «Дагъларин нефес», «Кьисматнан тахар» (урус чIалниинди) китабариъ ва «Кизлярская правда» газатдиъ чап дапIна.

Аь.Аьбдурягьманов Урусатдин писателарин Союздин член ву.

 

 

ЙИЗ БАГЪРИ ЮРД

(сонетарин кунцI)

1.
Йиз багъри юрд, вузуз масан
Ухьу гьау бахтлу йигъар.
Наан ашра ургуразуз
Думу вахтнан уьру ахсрар.

Саб сескьана гьархнадарзуз
Шамси ухди хътубгу вахтнан.
КьатIар гъаши симар гьитIуз
Шули адар амма кIвахьан.

Уву ккебгъу жилгъайиъди
Гъяраза уьмрин кIакIариз.
Хъана уву рякъюз ккунди,
Кьяляхъ лигура улар йиз

Саб йишваъра зуз дихъундар
Яв булагъар, ягъал дагълар…

 

2.
Яв булагъар, ягъал дагълар,
Рякъюразуз вуди пашман.
Духьну ахьуз рякъюн таяр
Ялгъузвалин микIарикан.

Мукьмарин сес булагъарин
Шагьрин кIваан ебхьуразуз.
Гюрчег кIакIар яв дагъларин
Ягъли хулар духьна узуз.

Дагълу хяран нурлу кюкйир
Аьлхъюразуз зулариан.
Ицци ниъран назук лепйир
КуркIразук яв терефнаан.

Яв жакьвси, йиз юкIв гьаммишан
Увухьна сеслу шагьриан.

 

3.
Увухьна сеслу шагьриан
Хъадакувалиъ бахт азуз.
Жаравалин зийниз дарман
Булагъдин, гъярин шид вузуз.

Жан-юкIв апIин хъана узуз,
Итну униъ, дадайиси.
Ширин нивкIуъ архаин хьуз
Гъит сабансан яв лайлайиз.

Ккунивалин яв манишин
Уз’ин илипа леэфси.
Назуквалин яв меълишин
Тува узуз ширин нивкIси.

Ухьуз таза кархьуз ахсрар,
Гьаурза гьисссарин гъушар.

4.
Гьаурза гьиссарин гъушар
Шадди тIирхуз яв завариъ.
Бизарвалин ярхи кушар
Гъузра кьатIарди амсарин.

Гъарзарин кIакIниин дусуб
Бахтлу герен ву дурариз.
Хъа назукди яв хил бисуб
Ахсрар ву нурлу йигъариз.

Сар уву ву йишвди, йигъди
Гьархуз даршлур дурарихьан.
ВутIан адар тамарзуди
Дих апIурайир ярхлаан.

АпIура гъушари текрар
Уву ккуни йиз кIван мукьмар.

 

5.
Уву ккуни йиз кIван мукьмар,
КIурза дустарин арайиъ.
Увхьан гъюру мани амсар
Дийигъуру ич жергейиъ.

Ялгъузвалин хил дибисну,
Адарза мушваъ лицури.
Дуствалин симар албагну,
Шулу вахтну мяъли кIури.

Хабаъ ахьну, таза ахсрин
ЦIадларикан кунцI апIурча.
Шагьриз гъафи йишван кIул’ин
Думу вазухъди дабгъурча.

Амма йиз юрд вузуз зади! –
Шулдар кидисуз дарпиди.

 

6.
Шулдар кидисуз дарпиди
Яв тярифназ заан гафар.
Яв утканвализ мак апIуз,
Гъюра гъи узухъди хялар.

Ягъал кIакIар, сирин гъярар
Шагьриъ таниш дар дурариз.
Кюкдихъ хъайи яркьу багълар
Шагьриъ аьлхъюдар улариз.

Суфрайихъна теклиф апIин
Марцци кIваан йиз дустариз.
Бокалар яв ккунивалин
Урхъуз гьачIаркк чпин юкIвариз.

Кьяляхъ ушри, гъит, йиз дустар.
Карсну увук юкIвна улар.

 

7.
Карсну увук юкIвна улар,
ГъитIирхнийза жакьварихъди.
Хъа ккадауз завун рякъяр
ЖилинтIан дайи рягьятди.

Хъуркьунча юрдназ хиялнан,
Гюрчег вуйи, вуйи уткан.
Амма ккун гъабхьундар узуз
Жакьварихъди йиз муг балгуз.

Гъибихъундар мушваъ йиз кIваз
Кьаби дагъларин жигьилвал.
Гъяаьлхънура дар йиз машназ
Ягъал дерйирин сиринвал.

Хъадакну кьяляхъ ялгъузди,
Лицураза яв сиринди.

 

8.
Лицураза яв сиринди,
УкIу аьршдиъ, йиз багъри юрд.
Яв дихарин саб сес вуди
Мухриъ рабхури а йиз юкIв.

Кьисматнан ригъун убгувал
Увухъди гъюдли шулузуз.
Аьхю бахтну хил бисувал
Яв кьяляхъди гъягъюб вузуз.

Рябкъюразуз яв улариъ
УкIу завар атIагнайиб.
Багьа вузуз яв хабариъ
Узу увуз байси вуйиб.

Ялгъуз ккуниб айиз увкан:
Ккунивал ктIубшвуз мигъитан.

 

9.
Ккунивал ктIубшвуз мигъитан
Увухъ дахаргну айириз.
Яв булагъар, нирарихьан
Марццивал тув йиз йигъариз.

Амси шулу юкIв саспиган,
Кьисматнан мархь улубхьуру.
Рази дарди аку йигъкан,
МучIу йишваз бац йивуру.

Йиз багъри юрд, вува багьа,
Рюгьну ву уьрхюз ккундузуз.
Дадайиси диса йиз кIван
Ккунивалин ахсрар увуз.

Рякъюз ккунзуз яв шад улар,
Сирин дархьуз уьмрин завар.

 

10.
Сирин дархьуз уьмрин завар,
Амсариз салам мутуван.
Шамси кутIрушвуз умудар
Дих мапIан микIариз вахтнан.

Йигъну, йишвну шулу ахьри
Жаравалин кьилзи нивгъар.
Ккунивалин яв лепйири
Дурариз кIваъ ахьуз гъитдар.

Йиз багъри юрд, ургурахьуз
Са-сабди уьмрин илтIикIбар.
Йигъан инчIнахъди аьлхъюрхьуз
Йишван мучIу, сирин улар.

Рази хьидхьа кьисматнакан:
Кьюб кIакI вухьа дагълу юрднан.

 

11.
Кьюб кIакI вухьа дагълу юрднан
Сар-сариз лап багьа вуйи.
Рази вуза уьмрин завкан,
Ухьу чиб-чпик китIну айи.

Ихь юкIвариз дугъривалин
Мяъли йипри дагълу нири.
Сирин уфар ихь суствалин
ЦIадларин дифси гатIахьри.

Гьар гвачIнинган уьру ахсри
Улубкьру йигъ гюрчег апIри.
Йишварин мучIушнаъ сирин,
Хядари, гъит, ихь нивкI уьбхри!

Дургри хътабкру сесси йигъар,
Ихь бахтнан шам кIутIубшвидар.

 

12.
Ихь бахтнан шам кIутIубшвидар
Амсар, микIарихьан уьмрин,
Дидин аквра зяиф хьибдар-
Кабхьна ккунивалин гагь’ин.

Сирин микIран кьилзи уфар
Гъюру вахтна кьисматнахьан,
Ккунивалин яркьу хлинццар
ГьатIарццурза дидин заълан.

Йиз багъри юрд, вува зуз ригъ,
Вухъди уьмур акуб вузуз.
Вухьна гъюру тIурфнин улихь
Гьязур вуза йиз юкIв гьивуз.
Ялгъуз яв нурлувал гьарган
КубкIри узук укIу зав’ан.

 

13.
КубкIри узук укIу зав’ан
Ригъси мани инчI уларин.
Бахтлу вуза, ккуни ватан,
Хилар ади яв хилариъ.

Гьахьру читин илтIикIбариъ
Кюмек шулва гьарган узуз.
Нивгъ айиган йиз улариъ,
ИнчI гьапIурва думу кжибкуз.

Албагурза йиз кIван симар
Зиреквали яв сесерин.
Марцци ккунивалин мукьмар,
Хьиди тIирхуб жигьилвалин.

Ебхьури ккундузуз гьарган
Мяълийин дих ихь кьисматнан.

 

14.
Мяълийин дих ихь кьисматнан
Хъана зирек, гужал ибшри.
Хътабкру дихси аьхю бахтнан
Ихь дагълари текрар апIри.

Булагъарин марццивали
АцIри дидин вари гафар.
ЛичIв гъарзарин ижмивали
Балгри мукьмин таза гъатар.

Мяъли гъюру бахтлу кIваан
Пашманвалин сирин адру.
Кьабул апIуз хьибдар узхьан
Фициб бахтра, увуз кадру.

Гъит, дих ебхьри аьршдиз йиз кIван:
Йиз багъри юрд, вузуз масан.

 

МАГИСТРАЛ

Йиз багъри юрд, вузуз масан
Яв булагъар, ягъал дагълар.
Увухьна сеслу шагьриан
Гьаурза гьиссарин гъушар.

Уву ккуни йиз кIван мукьмар
Гъуздарза текрар дарапIди.
Карсну увук юкIвна улар,
Лицураза яв сиринди.

Ккунивал ктIубшвуз мигъитан,
Сирин дархьуз уьмрин завар.
Кьюб кIакI вухьа дагълу юрднан,
Ихь бахтнан шам кIутIубшвидар.

КубкIри узук уьмрин зав’ан
Мяълийин дих ихь кьисматнан

 

ШАИР

КутIубшвну яв ригъ, Дагъустан,
Гъи, ноябрин сирин йигъан.
Заварихьан шули адар
Дерккуз гъагъи дерднан нивгъар.
Кьяляхъди а кархьну ахсрар,
Вахтназ табигъ хьидар дурар.

Дийибгъну яв юкIв, Дагъустан,
Аьхю шаир гъушну увхьан.
Уьмриъ, чаз Аллагьди туву,
Вари вуйи дугъаз уву.
Увуз гьякь гьюрматнан хядар
Жил’ин дугъу цIиб кархьундар.

Дугъан орденар, медалар
Кайи мухриъ, эрхну кIулар,
Кьаби дагълар яв, Дагъустан,
Халкьарихъди духьна пашман.
Аьхю шаир гъушну завуз,
Дурнийирин цIарнаъ учIвуз. 

 

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане из-за пренебрежения прививками усложнилась эпидситуация

фев 08, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестанцы утрачивают доверие к вакцинам

янв 25, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

В Дагестане зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы за послед…

март 22, 2023 Общество

...................................................................................................

В Махачкале открылась персональная выставка Экпера Магомедкеримова

март 21, 2023 Культура

...................................................................................................

Участникам СВО из Дагестана предоставят отсрочку платежа по договорам …

март 21, 2023 Общество

...................................................................................................

Табасаранский район стал лучшим по инвестиционной привлекательности

март 21, 2023 Экономика

...................................................................................................

В Дагестане определили лучшего учителя родного языка

март 21, 2023 Образование

...................................................................................................

Информация

Как не стать жертвой гепатита С

март 20, 2023 Информация

...................................................................................................

#ДОБРЫЙ ОГОРОД-2023: сезон открыт

март 04, 2023 Информация

...................................................................................................

Покупка квартиры в Тамбове через специалиста

март 02, 2023 Информация

...................................................................................................

Разъяснения Минтруда РД о программе переобучения по нацпроекту «Демогр…

фев 28, 2023 Информация

...................................................................................................

Политическая слепота коммерсантов от спорта

фев 15, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич