Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Афгъанистан – кIван зиян

Автор Зори Табасарана Понедельник, 21 февраля 2022, 11:44 251
Афгъанистан – кIван зиян
||| ||| |||

 

 

           Керим Маллаев

 

АФГЪАНИСТАНДИЪ ГЪАХЬИ ДУСТ

Афгъанистандиъ гъахьи дуст, йигъ йигъак
КIваин шулвуз ярхла уьлкейин дагълар.
Вахт гъябгърурихъ, шадвал кади вушра кIвак,
Хабар туври, уццру хьуз хьюгъру зийнар.

КIваин шулвуз гъярхьу вахтар душмнаригъ,
Инсафсузди чиб-чпиз гъахурай йивбар.
Швнур дуст гъузнив Кандагарин канчIаригъ,
Гъябгъюрайи уьмрин шил дапIну кьатIар.

Гъи кIул дубхьнаяв арсруси туври акв,
Наши хабар дарди дургу яв дустар?
Гъийихдариз гъубзуб ву ялгъуз саб накьв,
Хъа гъуздариз – дурар кIваин хуз фикрар

Фу бадали тувну агъзрар’инди уьмрар?
Кепкин хайир гъабхьундар ихь Ватандиз.
Фу бадали гьаъну дина жигьилар,
КIваълан дяргъру зийнар гъитну уьмрариз?

Гизафдар а апIуз ккунидар батIил,
Удубзнайи ифи рихшант апIрудар.
Мянфяаьтлуб хьундаршра хъапIу хутIил,
Ватандин дихнахъ вуйчва учву гъушдар.

Гъи Ватан дуст дубхьна Афгъанистандин,
Моджехедариз а кюмекар туври.
Хъа учвура кIваин илми Ватандин,
Вахт-вахтарик, Ватандин баяр, кIури.

 

            Аьбдуллагь Аьбдурягьманов

КЮКЙИРИН КУНЦӀ ДИВ НАКЬВДИИН

12-пи застава Афгъанарин душмнарихьан
уьбхюри, уьмриан гъушу жигьил эскрариз

Къанна хьур бай вуйи дурар –
Ваъ, гъакӀундар думу баяр!
Уьмур ккудубкӀдар игитрин!
Уьрхюра кӀваъ жигьил кӀалбар
Дустарина гъуландари.

Багьа вуйи багъри ватан
Къанна хьур му жигьил бализ:
Вахт гьафиган гъати женгнан,
Чара абгрур хьундар кӀулиз.

Икрам апӀуз игитариз
Дийигъназа кьамкьариин...
Таджикистандин дагълариъ
Кюкйирин кунцӀ див накьвдиин...

ТЮЛЬПАН

ГукӀни дапӀну яркьу хлинццар,
Кадабсу жиликан тюльпан.
Сессуз жанар айи ишкӀар
Хъана гъахури а мушв'ан.

КӀару тюльпан, кӀару тюльпан,
Яснан чархачи бабариз,
Ккилибгура увуз ватан,
Жигьил баяр гьауз накьвдиз,

ЙицӀимиржиб-къаб хьадукар
ЦӀиб дарин уьмрин кьадарсуз?
Жигьил завуъ кархьу ахсрар
Гьяйиф дарин ухди ктӀушвуз?

Ибшура Жил, ургури цӀигъ,
Дагълари кжикура нивгъар.
Гъах дубхьна уьру нир гъяригъ,
Завуз гьаъри тяжуб лигбар.

ЯРХЛА ГЪАБХЬНУ АФГЪАНИСТАН

Ихь эскрар Афгьанистандиан
адау йигъаз
Кьяляхъ гъубзну гъядра магъа,
Ярхла гъабхьну Афгъанистан.
Шлиз Ватан бабси дар багьа
Гьаруриз му эскрарикан?

Машквар ккебгъна му терефнаъ,
Веледарик кархьра бабар.
Амма жигьиларин машнаъ
Улихьгандин инчӀ кабхьнадар.

Кьяляхъинди гьаъра лигбар,
Дих апӀури хъадрудариз.
Гизаф гъузна ккуни дустар
ЦӀюхъюм дагълариъ гьаргандиз.

Фици архьру машквран хабаъ
Пашман игит баярихьан:
Абсна гьарурин жигьил кӀваъ
Аьхиримжи гьарай дустран.

Афгъанистан, Афгъанистан,
Накьварин гъюрд гъабхьну увкан.
Афгъанистан, Афгъанистан,
Игитариз апӀин икрам!

САМОЛЕТДИАН КАГЪАЗ

Улихь хьа ич Афгъанистан,
Душв'ан гизафдар хъадакдар,
Узухъ уву ишлар мапӀан,
Тадахьури дерднан нивгъар.

Багъишламиш апӀин узуз,
Гъягъюраза гъати женгназ.
Багъишламиш апӀин узуз,
Хътакуз дархьиш багъри гъулаз.

Умудлуди гъуз гьаммишан
Узу игитси хътакбиин.
Гъягъюб алабхъиш уьмриан,
ШлизкӀа рябкъдар нивгъ йиз ул’ин.

Кьисмат дархьиш хътакуб узуз,
Увухьна, ккунир, кьюд йислан,
КӀваинди гъибт гъабшиб увуз
Аьхиримжи гьарай йиз кӀван.

Хъана кюмек ишри Аллагь:
Миж кивурза уву рякъюз...
Афгъанистан шула багахь,
Ачухъ дапӀну хабар учуз.

 

ГЪИРА УВУЗ ККИЛИГУРА

Марцц апӀури дерднан нивгъар жиниди,
Дадайи яв сурат хил’ан дипрадар.
Хъана увуз тадахьура сессузди,
Уву ккуни, ув’ин аьшкьлу кӀван дихар.

Сагъул увуз, намуслу бай дагъларин,
Багъри гъулаъ ув’ин вуча лап уткан!
Кьисмат гъабхьну увуз аку жилиин,
Игитриз, жигьилди гъузуб гьаммишан.

Текрар шула аьхиримжи яв гафар:
– Гъюрза, дада, мишан, гъюрза дагълариз.
Уву гъюб’ин гъира дада шаклу дар:
Гьилиркъуру, ишрат хьубкьан раккнарин.

Кьяляхъ гъюра яв тай баяр ихь гъулаз,
Дадайин юкӀв хабаъ абхьра гьарурин.
ГьубкӀри адар дагълу уьмриъ гъи дугъаз
Тамарзу юкӀв дябхъру багъри манишин.

 

           Аьбдусалам Асланов

АГЬМАДДИН КЬИСМАТ

(Афгъанистандиъ гъийиху чвйириз бахш вуди)

Бабкан гъахьну багъри Табасарандиъ,
Аьхю гъахьну намус ва гъир’ят хъади.
Буржи тамам апIуз гъяру армияйиз
Кьисматну гьау бай Афгъанистандиз.

МакIан, юлдаш, рягьятиб кIури дяви,
Ихь жигьилариз гъабхьну думу хяви.
Затра рази дарза пуз эскриз гъачагъ,
Дина гьау кас ву фагьумсуз алчагъ.

КучIлар дикIуйи бали дявдин цIигъян,
Ккарцуз хизанар, дурубгъуз бабан гъян.
Гъахуру баяр аьжли дустаригъян,
Вахтсузсди ахьрайи кIажарин гьаргъян.

Гюлле кубкIну дахъу убцру гъумриин,
Табасаран юрд кIваин гъабхьну балин,
Гьугъужву улихь кьаби баб Милейим,
Булгъадиин ккуни адахлу Севгилим.

Илдандин юкIв гъабхьну балин фаракьат.
Инсафсуз аьжли гъапIу жан саламат.
Гъабхьну дустарин кIваз аьзаб, хажалат,
Афгъанистандиъ гъакIну йиз дуст Аьгьмад.

ГъаркI духьна баб, балин майит гъябкъиган,
Цинкдин ишкIиъ жансуз велед айиган.
Фици гъубзнийкIан юкIв дутIрубкIди бабан,
Балин шинтси, ишикI гъапIиган хаблан?

Аба дийигънна, гъебццу хифран гьарси,
Мирас-варис гъафну, хабар кубкIубси.
Гъубхну ишикI накьвдиз, багьалу гъагъси,
Табиаьтра ибшура, дубхьну амси.

 

              Гьюсейн Аьбдурягьманов

БАБАРИН НИВГЪАР

Хъана дуфну
А пашман йигъ...
Накьвдин зиин
Дивра кюкйир.
Ишура cap,
Ибшура ригъ,
МичIли гъвандиз
Ерхьдар гьарйир...

Ишурайир
Яшлу кас дар...
Гъагъи нивгъар
Дахьра улихь.

Жигьил баб
Саризра лигдар,
Дийигъну а
Накьвдин кIулихъ.
Убгура уьру
Мармардаш,
Дахьна дид’ин
Лизи кюкйир...

КкайкIан гъвандикк
Чве дарш адаш,
Дишагьлийин,
Ишурайи?

– Гъудужв, чи,
Аьх апIин, кIури,
Думу кас
Хъюгънийза ккарцуз...
Уларлан нивгъ
Марцц апIури,
Дугъу гьамци
Гъапи узуз:

– Мушвакк ккайир
By йиз велед,
Йиз cap велед,
Айи-адру.
Гьаргандиз йиз
КIваъ абхъна дерд –
Афгъан чюлиъ
Думу гъакIну...

«Йиз багъри бай,
Йиз кIван мурад!» –
Ишуз хъюгъну,
Ипну гьарай...
Амдар сарун
ЮкIв aпIpyp шад…
Кьяляхъ гъидар
Зат дугъан бай...

Шилхьан шулу
Думу ккарцуз?
Дицдар гафар
Дихъдар чIалнаъ.
Гъягъюр бабан
Йигъар йисар –
KIapy зиян
Ади гъянаъ...

Оцените материал
(0 голосов)

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Вакцинация

В Цунтинском районе проведут второй тур иммунизацию против полиомиелит…

март 10, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане более 160 тысяч детей привиты от полиомиелита

март 06, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

В Дагестане из-за пренебрежения прививками усложнилась эпидситуация

фев 08, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Дагестанцы утрачивают доверие к вакцинам

янв 25, 2023 Вакцинация

...................................................................................................

Читайте также

В Хасавюртовском районе восстановили обрушившийся мост

март 22, 2023 Транспорт и связь

...................................................................................................

В Дагестане зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы за послед…

март 22, 2023 Общество

...................................................................................................

В Махачкале открылась персональная выставка Экпера Магомедкеримова

март 21, 2023 Культура

...................................................................................................

Участникам СВО из Дагестана предоставят отсрочку платежа по договорам …

март 21, 2023 Общество

...................................................................................................

Табасаранский район стал лучшим по инвестиционной привлекательности

март 21, 2023 Экономика

...................................................................................................

Информация

Как не стать жертвой гепатита С

март 20, 2023 Информация

...................................................................................................

#ДОБРЫЙ ОГОРОД-2023: сезон открыт

март 04, 2023 Информация

...................................................................................................

Покупка квартиры в Тамбове через специалиста

март 02, 2023 Информация

...................................................................................................

Разъяснения Минтруда РД о программе переобучения по нацпроекту «Демогр…

фев 28, 2023 Информация

...................................................................................................

Политическая слепота коммерсантов от спорта

фев 15, 2023 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич