Войдите в свой аккаунт

Пользователь
Пароль
Запомнить меня

Чпин жандилан хил алдабгъну, жарадарин уьмрар уьрхюз рякъ кадабгънайидар

Автор Сефижат Кьасумова Пятница, 13 мая 2022, 14:25 396
Чпин жандилан хил алдабгъну, жарадарин уьмрар уьрхюз рякъ кадабгънайидар
||| ||| |||

 

 

Вари вуйибси ктибтуз шулдар: лап читинди вуйи, лап
гъагъиди вуйи, улариз рябкъюрайибдихъ хъугъуз шулдайи.

 

 

Ихь дявдин гъуллугъчйирихъди сатIиди гьамусяаьт Украинайиъ медицинайин гъуллугъчйирира, чпин жандилан хил алдабгъну, ватандаш’валин буржи тамам апIура. Дурари дявдин шартIариъ, лазим вуйи алатар, дармнар ва сурсатар гьуркIну адарди, чюлин госпиталар ерлешмиш дапIну, зийнар духьнайи эскрариз кюмек апIури, йигъ-йишв дарпиди зегьмет зигура.

 

 

Улубкьурайи медсестрйирин пишекарвалин машкврин лишниккди улихьнаси Украинайиан дуфну имбу, душваъ чан пишекарвалин буржи тамам апIури, варжариинди эскрар аьжаликкан ккадагъбак чанра ла-йикьлупай киву ихь табасаран риш Жамиля Агъаризаевайихъди гюрюшмиш гъахьунза. Чечен Республикайиъ дявдин медсестради ляхин апIурайи Жамиляйиз мицдар гьядисйириъ иштирак хьувал чан ляхниъ сабпи ражари кьисмат гъабхьну, ва, гьелбетда, назук дишагьлийиз диди тясирра дарапIди гъибтундар. Читин гъуллугънан кьяляхъ цIиб вахтназ рягьятвал гъадабгъуз ватандиз гьаънайи Жамиляйиз думу гъагъи йигъар-йишвар кIваин апIуз уфаллугъди вушра, дугъкан сакьюдар суалариз жавабар тувуб ккун гъапIнийза.

– Жамиля, сифте вуди ихь газат урхрудариз увкан ктибтуб, му пише ктабгъуз увуз фти вая шли тясир гъапIнуш, пуб ккун апIураза.

– 2008-пи йисан Дербент шагьриъ кьялан мектеб ккудубкIну, душваъ медицинайин училищейик урхуз кучIвунза. 2012-пи йисан училище ккудубкIну, сифте Санкт-Петербургдиъ Мариинский больницайиъ терапияйин отделениейиъ медсестради ляхин апIури гъахьунза. Хъасин, хизан ккебгъиган, Дагъустандиз кьяляхъ гъафунза. Жилирин хизан дявдин гъуллугъчйирикан ибарат дубхьнайиб вуйивализ лигну, жилирихъди сабси Чечен Республикайиъ контрактдин бинайиинди ляхин апIуз йикьрар гъийитIунча. Гьаддихъанмина душваъ ляхин апIураза.

– Узуз аьгъюб, мицдар «урцру точк-йириъ» ляхин апIувал увуз гьамусдиз кьисмат дубхьнадайи, ва му яв сабпи командировка ву. Ухьуз анжагъ тарихнаан мялум вуйи вая телевидениейиан рякъюри гъахьи Ватандин Аьхю дявдин гьядисйирихъди гъи ихь эскрарра, учвура гьякьикьатдиъ раст духьначва. Мици шул кIури, хиял вуйничв?

– Ав, му йиз сабпи командировка вуйи. Дидиз улихьна вари вахтна кьушмарин дестейиъ гъуллугънан вазифйир тамам апIури гъахьунза. Украинайиъ хусуси метлеб айи дявдин операция ккебгъиган, учу медицинайин дестейин дахилнаъди дина жалб гъапIну. Херсонский областдин Чернобаевка кIуру гъулаъ зийнар духьнайи эскрариз ва гьацира ислягь инсанариз зат хътудубтIди тяди вуйи кюмек туври гъахьунча. Хъасин дурар сагъламвал мюгькам апIуз ихь йишв’ина гъахури гъахьну. Зийнар духьнайидарин кьадар лап аьхюб вуйи, гьаддиз йигъ-йишв дарпиди ляхин апIуб алабхъуйи. Чернобаевкайиъ аэродром гъадабгъган, душваъ айи инсанар гюллйириккан ккадагъури (уч’инара гюллйир уьлюрхюйи), зийнар гъахьидариз медицинайин тяди кюмек туври гъахьунча. Вари вуйибси ктибтуз шулдар: лап читинди вуйи, лап гъагъиди вуйи, улариз рябкъюрайибдихъ хъугъуз шулдайи. Саб вазлин арайиъ гьамцдар шартIариъ ляхин апIбалан кьяляхъ, учу, цIиб вахтна рягьятвал гъадабгъуз, хулариз гьаъну. Гьамус нубатнан ражну дих апIайиз ккилигурача.

 

 

– Гьелбетда, учву апIури гъахьи ляхниз кьимат тувну, ккудубкIуз шлуб дар. Саб вазлин арайиъ учву швнур кас аьжаликкан ккадагъуншул, Жамиля? Ихь эскрарин ватанпересвалин рюгь фициб вуйи, дурари фу кIури гъахьну?

– Медицинайин ич дестейи вазлин арайиъ юкьудварждихьна касдиз кюмек тувну. Ич составдиъ медицинайин заан удукьувал айи бажаранлу духтрар айи. Зийнар духьнайи эскрариз, дурарикан гьич саркьана кечмиш хьуз гъидритди, заан пишекарвалин кюмек тувували гьаци вуйивал субут апIура. Йишвандин вахтна чюлин госпиталиъ, аквар кархьузра мумкинвал адарди (гюллйирихьан жвув уьрхбан бадали, маскировка апIуз мажбур шули гъахьунча), фонарин зяиф аквнахъди заргарвалин устадвалиинди читин операцйир апIури гъахьну. Зийнар духьнайидарин кьадар аьхюб вуйивализ лигну, ихь эскраризси, ДНР-ин эскраризра кюмек туври гъахьунча, бязи вахтари эл хътабгъузкьан мюгьлет шулдайи. Зийнар сагъ апIбахъди сабси, дурариз ипIруб тувуз, палат алабхьуз-илдибтуз кюмек апIувалра алабхъуйи. Вариди сабхилди зат хътудубтIди зегьмет зигуйи.

Ихь эскрарикан улхуруш, дурарин женгнан рюгь рябкъруган, бязи вахтари аьжайиб шули гъахьунча. Духьнайи зийнар сагъ хьайизра, дурар чпин женгнан юлдшариз кюмекназ кьяляхъ гъягъюз гьялакди шуйи. Женгарихьан жин хьуз ккунидар асуллагь адайи, ихь эскрарин арайиъ айи сабвал учура кмиди гьисс апIури гъахьунча.

– Сабпну мициб хатIалу гьякьикьатдихъди машна-машди раст гъахьиган, жвуван рюгьнан буш’вал ккабгъну, дишлади гъуллугънан вазифйир тамам апIуз хъюгъювал, гьелбетда, варидихьан удукьру ляхин дар, иллагьки дишагьлийирихьан. Дид’ин фици гъалиб гъахьунчва?

– Мициб гьякьикьатдихъди жвув раст шул кIури, гизафдари фикиркьан апIури гъахьундайи. Гьелбетда, сифте думу гьякьикьат фикриъ кьабул дапIну, дишлади ляхниъ архьуз читинди вуйи. Йиз фикриан, мицдар дюшюшариъ инсандин деринариъ жин дубхьнайи рюгьра ачмиш хьуз хъюбгъру. Ич дестейиз 42 дишагьли дахил шулайи. Дурарикан бязидар Сирияйиъра дявдин гьяракатариъ иштирак гъахьидар вуйи ва, тялукь тажруба ади, дурари учуз, жигьилариз, вари ужуди хьибди, анжагъ ичв ляхникан фикир апIинай ва ихтиятвал уьбхяй кIури, учук- ра рюгь капIуйи. Учу гьаци апIурира гъахьунча. Эскрариз кюмек апIури, дурариз рягьят шлуган, шад шули ва дурарин улариан рябкъру чухсагъулин гьиссну ляхнихьна кьувват туври гъахьунчуз. Жвув айи гьякьикьатдикан фикир дарапIди, анжагъ пишекарвалиинди ва гьялакди шлубкьан артухъ эскрариз ухди кюмек тувувал сабпи йишв’ин алийи.

– Ерли агьалйирин учвухьна вуйи янашмиш’вал фициб вуйи?

– Учуз ерли агьалйирихъди гаф-чIал апIуз ихтияр адайи. Хъа учухьна хури гъахьи эскрарин гафариинди, ерли агьалйири дурариз чухсагъул мялум апIури, чипхьан шлу кюмек туври, ипIруб хьади гъюри гъахьну. Дурари нацис-твалин къайдайикан чибра ухдитIан дурцнайиваликанра кIури гъахьну. Ислягь инсанаригъ жин шули, нацистари ихь эскрарин терефназди, дурари чпиз кьяляхъ диривруб аьгъяди, инсафсуз йивбар апIури гъахьну.

– Жамиля, яв абйир-бабари, риш дявдин операцияйин улхьан жергйириъ ади, му йишвар-йигъар фици гьаънийкIан?

– Дюзди кIуруш, узу гизафси дурарикан фикрар апIури гъахьнийза. Амма дадайи ич улихь буш’вал улупундайи, аьксина вуди дугъу: «Узуз бай адарзуз, амма йиз кьюрид шубарра дявдин гъуллугъчйир гъахьну, ва дурар гъи ватандин гъуллугънаъ дийигънайивалиин, эскрариз, узусдар бабарин баяриз, сагъ хьуз кюмек туврайивалиин узу дамагъ апIураза», – гъапнийи. Йиз чира, узуси, дявдин медсестра ву, думура Мелитополиъ командировкайиъ гъахьну. Дугъан жилирра дявдин гъуллугъчи ву, дурар кьюридра, бицIидар хулаъ гъитну, дявдин операцияйиъ ади гъахьну. Гьамус чира бицIидарихьна кьяляхъ гьаъну.

– Баракаллагь, аферин ихь шубариз! Гъит му гъагъи йигъар ухди улдучIвну, дюн’яйиъ мясляаьт дубхьну, вари жигьилар сагъ-саламатди чпин хулариз хъадакну, абйир-бабарин юкIвар саламат ишри!

Оцените материал
(2 голосов)
Последнее изменение Пятница, 13 мая 2022 14:51

ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР

Свежий выпуск

Читайте также

Дагестан получил рекордные 600 млн рублей на проект «Местные инициатив…

мая 27, 2022 Экономика

...................................................................................................

Байрамбек Магомедов: «Снижение дополнительной нагрузки на субъекты МСП…

мая 27, 2022 Экономика

...................................................................................................

С приходом в Дагестан крупных туроператоров повысится конкуренция в от…

мая 27, 2022 Туризм

...................................................................................................

Правительство Дагестана держит на контроле строительство дорог в объе…

мая 26, 2022 Транспорт и связь

...................................................................................................

Народный фронт в Дагестане исполнил мечту юного боксера из Донбасса

мая 26, 2022 Общество

...................................................................................................

Вакцинация

Дагестану дополнительно выделено 100 тыс экспресс-тестов на коронавиру…

мая 12, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Более 80% дагестанцев привиты от коронавируса

мая 11, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Депутат Госдумы допустил причастность США к разработке коронавируса

мая 11, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Ситуация по коронавирусу в Дагесане

апр 30, 2022 Вакцинация

...................................................................................................

Информация

Минцифры России объявляет о старте летнего общеобразовательного проект…

мая 22, 2022 Информация

...................................................................................................

В Махачкале пройдет всероссийская акция "Библиосумерки-2022"

мая 20, 2022 Информация

...................................................................................................

Крымская операция

мая 13, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал Всероссийский журналистский конкурс "Многоликая Россия…

мая 12, 2022 Информация

...................................................................................................

Стартовал обучающий проект "Цифровые профессии"

мая 11, 2022 Информация

...................................................................................................

GOOGLEPLEY

Top.Mail.Ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

© 2014 ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Все права защищены. Учредитель: ГБУ РД "Редакция республиканской газеты "Зори Табасарана". Сетевое издание "Зори Табасарана" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 ноября 2020 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79462. Возрастное ограничение 6+

Главный редактор Маллалиев Гюлахмед Нуралиевич