Литературайин маш

Шамил Къазиев

Бабариз

Хурчва гьарсаб юкIв му аку дюн’яйиз,
Тувну уж’вал, ихтибарвал, ккунивал.
Йипай, бабар, гьаз сасдар ичв баяриз
Уьмрин гьацIаз гьубкIурдар кIван марццивал?

Аьгъю шулу тум алабхьурайириз,
Чвну хутIли фициб мягьсул тувруш чаз.
Йипай, бабар, ичв баярин юкIвариъ
Гъубзу вари уж’влин тум кудубчIвдар гьаз?

Гьарган унчIв’ан лигуручва рякъяриз,
Гьисс апIури, бализ гъюру дерд-бала.
Йипай, бабар, гьаз сасдар ичв баяриз
Рякъюрдар ичв лизи шулайи кIулар?

Йипай, гьаз аннамиш апIдар дурари
Учву миди ичв уьмрин дерднан кьисмат?
Йипай, бабар, накьвдихъ балин ишбари
Бабан дахабгнайи кIваз тувруш рягьят?

Юсуф Базутаев

ДИШАГЬЛИ

Гьюжат гъабхуб табиаьтдихъди ву дав,
Дидиз аки гьадмукьан сирар жини.
Анжагъ гьаз гьюжатнаъ учIвну, узу яв
Сир абгура, дишагьли, йиз кIваз ккуни?

Дишагьли… никк тувунва узуз бабан,
Улупунва ликар дивуз, гафар пуз.
Вахт гъафиган, уву дайна, йип аган,
Узу жилир хьувалкан гъапир узуз?

Хьава багахь гьарган, гьарсаб герендиъ…
Гъийиз хъапIу уьмрин вартIан аьхю пай
Гъубшундарин йиз увухъди, бедендиъ
Ва кIваъ шули гагь манишин, гагь гьарай?

Фуж вува, эй, табиаьтди тувур ил,
Табиаьтди мукьан уткан дапIнайир?
ИлтIикIура юкIвар, илтIибкIура жил,
Фуж вува, йип, вува фиткан дапIнайир?

Аьлимари абгура яв жини сир,
Шаирариз ккунда гьавриъ ахъуз яв.
Ва узура – айинхъа мушваъ тахсир? –
«Фуж вува, йип?» – гьерхраза.
Рякъ вуйин дав?

…Анжагъ думу гъилигну узухьинди
Хуш инчI ади машнаъ ва –
гьапIза узу?
Чаз туву суалназ жаваб тутрувди,
Дугъу чан шад гюрчегвалин лукI гъапIзу…

Шагьвелед Шагьмарданов

Дишагьлийин хилар

Гьерхиш узхьан: Му ихь уьмрин гюрчегвал
ВуйкIан фит’ан? –
Йиз жавабнаъ шулу йиз кIван гюрчегвал:
Дишагьлийин хилариан!

Балгурайдар гьадрар ву ихь гьарсад йигъ,
Гьарсаб герен.
Бахш дапIнайдар ухьуз уьмрин аку ригъ –
Бизар даршлу завун кюрен.

Дурари пакди уьбхюра уьмрин цIа,
ЦIин кьялаъра…
Ккадатура кьисматнаккан ихь кьюб цIар,
Ухьук гьунарнан аьшкь капIра.

Шадвалин хлинццар алахьуз гъитрадар
Дурари ихь.
Дурарин манишну ихь кIваъ дерд гъибтдар –
Дифси дубгру ригъдин улихь.

Дурар куркIу йишв’ин уьмур аьлхъюру,
БицIи байси…
Гьяйиф, анжагъ ихь вахт зарбди жабгъуру,
Хьадан хяраъ зиринг дайси.

Дишагьлийин хилар дайиш, гунгьарин
Шуйхьа лукIар.
Фуж ву хъуркьрур, кубкIси сес ихь угьарин? –
Сабаб шулу думу хилар.
Ву дурарин гьарсаб тIуб саб аьхю бахт
Кьимат адру.
Уьмур вуди гьисаб апIуз шулдар вахт –
Женнетдиъра! – дурар хъутру.

Амма, гьяйиф, ухьу, жилар, тахсиркар
Шули гагь-гагь,
Дурарин назуквалиъ ахьра кьарцIар, —
КьастIанси даршра асуллагь…

Хъа гьар фици-вушра, учвуз гьаммишан
Вуйич икрам.
Ичв гюрчегвал даршлуси зат перишан,
Алдабгъурача гьарсаб гам.

Учвуз вуйич вартIан урцру теменйир
Ва ич юкIвар.
Учвкан ву ич ужударстар мяълийир,
Дишагьлийин адлу хилар.

Пирмягьямад Асланов

«Аьзиз дада, ккуни дада»
Гъапундар дугъу сабанкьан…
Вушра дада бализ багьа
Дюн’яйихъ хъайи ишигътIан

Белки, дугъаз кIарва: – «Угъраш,
Нянайикк хьуз лайикь вуйи…»
– Анжагъ уву йип дада аш,
Аьзиз дарур, ясан даккнир.

Аьбдулмажид Къурбанов

УЗКАН ГИРАН МАПIАН, ДАДА

Узкан гиран маIан, дада,
Уьмриъ гьарган сабси шулдар.
УвутIан багьа кас адар –
Йиз ригъ, йиз ваз вува, дада.
Багъиш апIин, гиран гъабхьнуш,
Дарза узура малаик.
Гьарган яв сес вузузки хуш,
Гьисаб вухьа цIадал цIадлик.
Йиз ригъ, йиз ваз вува, дада,
ДурартIан артухъра кади.
Завук увусиб хяд кадар,
Лицурза уву кIваъ ади.
Уву вува булагъ марцци,
Хъа узу – дидин шид ицци,
Уву вува уьмрин бина,
Икрам апIурза ув’ина.
Узкан гиран мапIан, дада.
Уьмриъ гьарган сабcи шулдар.
Уву вува марцци булагъ,
Узуз уьмриъ кабхьнай чирагь.

Эльмира Аьшурбегова

Дада

Гвар кьял`инди, гъурччу палтар хиликкди,
Тяди кади гъюйва узнакканзина –
Гьаци, аьхю хизан алди, гъагъдиккди
Уьбхюрайва марцци асулин бина.

Гъулан латакк даргънайи шибариин
ГъяцIли ликарихьди дурччнайи чарчар
Яркьу икриъ дизигнай тIурнариин
ТIурччвури шуй, вуйиси лизи кагъзар.

Масккврин вуйиб гъядарди шулдай дуркьигъ,
Гьаминди хяр, гьатинди хутIлин ляхин –
Йигъра-йишвра гъизгъин вуйи уьмрин цIигъ
Айиб дайи увуз герен архаин.

КкацIуз гьалварна халачйири хулар,
Фици хъуркьри гъахьний яв дири хилар?!

Рягьим Рягьман

Багъиш мапIан дишагьлийиз, ваъ, кюкйир

Багъиш мапIан дишагьлийиз, ваъ, кюкйир:
Кьюрдун кьялаъ тувдарва чаз хьадукар.
Багъиш мапIан дишагьлийиз мяълийир:
Ккун гъабхьишра, ашукь шулдар, ваъ, увкан.

Мюгьюббат ву дишагьлийиз кIван мяъли:
Анжагъ дугъан назук гьиссар мапIан кьатI.
Мюбгъян дугъан кIваъ ай кюкю, йивну лик:
Хьадукар ву дишагьлийиз мюгьюббат.
Сунаханум Исаева

Дада ву ихь уьмрин уж’валин китаб.
Меркез ихь кIван, ву ихь кIван ширин ватан.
Дарман-чара, сагъ апIру ихь иццрушин,
Уьмриз дад хру кьилзишин ва меълишин.

Веледдинра чан уртахъ вуйи нефес,
Кьюриддин юкIварин ялавнан гьевес.
Инсан багъри, дюн’яйиъ вартIан ккунир,
Пак мердвалин, гъирагъ адру, марцци нир.

Дада аьзиз, аьламат аку, нурлу.
Сяргьятсуз юкIв, фу-вуш лап даималу.
Даграр ву дугъан юкIвран багахь гьюлер,
Женнетдин урчIарихьна гъизил жюлег.

Зейнаб Дербендли

Дадайиз

Рякъюъ ухьуз ккилигури,
Гьар вахтна фикрарикк ккади,
Чан ккунишин ухьуз туври
Шулу ихь багъри дадайи.

Зав`ан гъафи малайиксир,
Ухьухъди гъахьир бицIирси,
Ихь шадвали апIрур шадра,
Гьацир инсан вуйихь дада.

Ухькан ву дугъан хиялар,
Давди апIрурра дар гафар,
Туврур гьарган насигьятар,
Фагьумлу инсан ву дада.

Дугъан сесра ву лап гъюдлиб,
Умудра ву ухьуз айи,
Герек дар кьисана нагъил,
Дада ву ихь хътабгъурай ил.

Зейнабдин дугъкан ву гафар,
Дада имдар, имдар улар.
Дада хътарди гъузуз шулдар,
Гьар уьзриз дарман ву дада.

Сабина Гьясратова

Дадайиз

Ригъси, апIруб чав йигъ уягъ,
Дада, вува хулан чирагъ.
ИлтIикIури хизандилан
Шуйва, дада, нурси хулан.

Ахсрар ккивубси – ликриин,
Аьгъдайвуз бизарвал жандин.
Яв думу зегьмет фидакар,
Дада, шулин гьархуз узхьан!

Читинвал алабхъган узуз,
Гьялак шуйва сабур тувуз.
Гьюлиъси, яв кIван дериндиъ
Жин апIуйва йизра дерди.

Ашра фикриъ гизаф гафар,
Мелз – муччвурси, абцIну йиччву,
Бегьемди гьисс апIуз ашкар,
Дада, йиз мелз дар дилавар.

Разида Рамазанова

Дадайиз икрам

Ис духьну, икрам апIурза
«Дада» кIуру марцци гафназ.
Хаб алдабгъну, мак апIурза
Йиз дадайин умун машназ.

Дадайи кIуру саб гафнаъ
Ургуб мяна ади шулу.
Ужувлан чIвурд а дугъан кIваъ,
Хил ву кьадарсуз жумартлу.

Гъафириз йишв улупури,
Хул’ан гъягърур рякъюъ тIаъри,
Чан кIваъ айи ужувлакан
Шулу гьардихьна пай туври.

Гъурбан ишри йиз дадайин улариз,
Таза-тазади уьл убжру хилариз,
Дусуз саб дакьикьа манзил дибрихьди,
Ич гъуллугъназ алдагъурайи ликариз.