Гъагъи женгарин иштиракчи

Ццийин йисан майдин 9-пи йигъан ухьу Ватандин Аьхю дявдин кьяляхъ багьа кьиматниинди гъазанмиш гъапIу Гъалибвалин 74-пи йис къайд апIурахьа. Аьсрар гъушишра, му 4 йисандин арайиъ кIули гъубшу гъагъи, инсафсуз дявдиъ чпин жанар гьяйиф дарапIдар, ислягьвал бадали гьунарар улупдар ухьуз гьархуз ихтиярра адархьуз. Му гъагъи женгариъ иштирак духьну, машна машди пис душмнин улихь дийигъну, багъри Ватан бадали игитвалар улупдар йислан-йисаз цIиб шула. Думу гьядисйириъ иштирак гъахьидарикан дяви ккебгъруган 16-17 йис вуйидарин яш гьамусяаьт 94-95 йис дубхьна.

Дявдин иштиракчи, йиз сюгьбатчи Анна Аьзизовайира цци июндин 26-пи йигъан 95 йис къайд апIиди. Аьхиримжи йисари чан аьхюну риш Светланайихъди ва дугъан хизандихъди яшамиш шулайи ветеран, Дербент, Дагъустандин Огни шагьрарин ва Дербент райондин дявдин комиссар Аьдил Къулиевдин теклифниинди, Гъалибвалин машкврариъ иштирак хьпан бадали, гьар йисан Дербентдиз гъюра. Дугъу къайд гъапIганси, Анна Николаевна майдин 6-пи йигълан хъюгъну, шагьриъ кIули гъушу ва гъя-гъюрайи серенжемариъ иштирак шула.

«Гъи узу шагьрин 12-пи мектебдиъ кIули гъубшу вари Урусатдин «Гъалибвалин диктант» кIуру акцияйиз бахш дапIнайи серенжемдиъ иштирак гъахьунза. Уч духьнайидарин улихь дявдин йисарин мяълийирра гъапIунза. Дурар инсанарин кIваълан гъягъюра. Вари мяракйириз теклиф апIуразуз», – кIура Анна Николаевнайи.

А.Н.Аьзизовайин абйир-бабар му шуран 3 йис вуйиган Краснодарский крайдиан Дербентдиз удучIвну гъафидар ву. Шагьрин рукьан рякьярин 115-пи мектеб (гьамусдин 15-пи мектеб) ккудубкIу шураз, дяви ккебгъиган, юкьурсана дуст шубарихъди саб вазна гьацIаз вуйи медицинайин курсариъ урхбан бадали, теклиф апIуру. Думу курсарин кьяляхъ, му шубари Тбилиси шагьриъ айи саб вазлин телеграфисткйир гьязур апIру курсарра ккудукIуру.

«Му кьюбби курсарин кьяляхъ учу Баку шагьриз гьаънийи. Душваъ учу ликариин алабхьрубдихъди ва палтарихъди тямин гъапIнийи ва 1942-пи йисан февраль вазлиъ Сталинграддин терефназди гъухнийи. Узу 111-пи полкнаъ айза. Саб ражари лап гъагъи женг гъябгъюрайи вахтна пулемёт ккебехънийи. Чвурхури душну, гъилигза, сар пулемётчик дукIнайи, тмунурин хилиз гъагъи зиян дубхьнайи. Дугъанра кюмек вуди, узу пулемётдиан душмнарин терефназди йивуз хъюгънийза, хъа патронар ккудукIиган, гучI кабхънийзук, ишуз хъюгънийза. Йиз багахьна эскрар гъафнийи ва кюмекназ жара эскрарра гъюрайиваликан гъапнийи. Гьаму женгнан кьяляхъ узуз полководец К.Жуковра гъяркънийзуз. Дугъу узуз «Солдтар ишру аьдат дар» гъапнийи», – ктибтура Анна Аьзизовайи.

Зийнар духьнайидар заъри, хъчIюхюри, лазим гъабхьиган, яракь ишлетмиш апIури гъахьи йиз сюгьбатчийин, думу гьядисйир кIваин апIруган, кIвак гъалабулугъвал кабхъуйи. 1943-пи йисан февралин кьюбпи йигъан Сталинград душмнарихьан азад гъапIнийи, хъа чIивиди ва сагъди гъузу эскрар сифте Ростовдиз гьаънийи. Душв`ан гьацIар Харьковдиз ва Орёлиз, хъа Анна Николаевнайин полк Воронеждиз гьапIру. Му шагьрин аьтрафариъ гъагъи зиян гъабхьи Анна имбу зийнар духьнайидарихъди сифте Москвайиз, хъасин Дербент шагьриъ айи госпитализ гьаъру.

«Дербент шагьриъ 3-пи завод али йишв’ин госпиталь абццнайи. Душваъ узу 4 вазлиъ имийза.

Зиян сагъ хьпан кьяляхъ, узу рукьан рякъюн больницайиъ лихуз хъюгъюнза. Йиз жилир Рамазнахъдира Дербент шагьриъ таниш гъахьунза. Думу кечмиш гъахьну. Узуз кьюр риш азуз. Узу Светланайихъди ва дугъан хизандихъди яшамиш шулаза. БицIину риш Лариса Иваново шагьриз удучIвну гъушну ва думу шагьриъ яшамиш шула», – давам гъапIну Анна Аьзизовайи.

Светланайи дадайихъди Сталинграддин женгнан 75 йисаз вуйи юбилейин серенжемариъра иштирак гъахьиваликан гъапнийи. «Думу гъагъи женгар гъахьи йишвар рякъювал дадайиз читинди алабхънийи. Гьамусра, дяви кIваин хру вахтна, дадайин юкIв абцIру, ишуб кубчIври шулу. Вушра, дявдиъ гъахьидари думу гьядисйирикан кидибтну ккунду. Майдин 6-пи йигълан мина дадайиин улуркьуз музеяриан, мектебариан гизаф инсанар гъюра. Сагъламвал думукьан ужуб даруган, дугъхьан вари йи- швариз гъягъюз шули адар. Гъягъру йишвариз йиз бали чан машиндиъди гъахура. Закур Мягьячгъала шагьрианра гъюрудар а», – кIура Светлана Рамазановнайи.

Анна Николаевнайиз 3 худулна 8 гудул а. Гъийин деврин политикайиканра фикрар апIру ветеранди ич сюгьбатнаъ, Украинайин цIийи президентди дяви дебккуз чарйир зигуйкIан, дарш гьапIуйкIан кIури, узхьан гьерху. Гьелелиг дугъу гьапIруш, саризра аьгъдар. Гъагъи женгариъ гъахьидарихъди гюрюшариъ иштирак даршлу политикар дявйири хру бедбахтваларин гъавриъ дархьузра мумкин ву.

74-пи Гъалибвалин Йигъахъди дявдин ветеран Анна Аьзизова ва Ватандин Аьхю дявдин вари иштиракчйир, ветеранар тебрик апIури, дурариз жандин сагъ’вал, кIул`ин ислягь завар, уж`валар хьуб ккун апIурхьа!