Гъюру чемпионат Луганскдиъ кIули гъябгъиди

 

Гюлягьмад Маллялиев

Гъубшу гьяфтайин аьхириъ, кьюд йигъандин арайиъ Каспийск шагьриъ спортдинна ватанпервервалин аьхю серенжем – Урусатдин Федерацияйин ва Луганск Халкьдин Республикайин Игит генерал-лейтенант Эседуллагь Абачевдиз бахш дапIнайи, хилариинди кчIихбаан Дагъустандин чемпионат кIули гъубшну. Дидиъ гьам живан баярси, шубарра – республикайин шагьрариан ва районариан дуфнайи 23 командайин дахилнаъди 300 спортсмен иштирак гъахьнийи.

 

Му турнир тешкил апIбан ва думу кIули гъабхбан гьунар ихь ватанагьли, республикайин Правительствойин Хабаровский крайдиъ айи вакил Бейдулагь Исаевдин гъабхьну. Дугъаз чемпионат тешкил апIуз Госдумайин физический культурайин ва спортдин Комитетди ва Дагъустандин Правительствойи кюмек тувну. Му талитарин ачухъди аьян апIурайи метлебарилан – уьлкейин президентдин политикайин ва хусуси метлеб айи дявдин оперцияйиъ иштирак шулайидарин тереф уьбхювал, жигьил насил сагъу уьмрихьна жалб апIувал ва дурариз ватанпервервалин тербия тувувал – савайи, республикайин дережайиъди кIули гъубху турнирин кюмекниинди Бейдулагь Исаевдин сабсан марцци ният айи – ихь машгьур ватанагьли генерал-лейтенант Эседуллагь Абачевдин ад вари халкьарин арайиъ тарабгъувал, ихь миллетдин халис мургарикан имбударизра хабар тувувал. Дупну ккундуки, думу мурадра кIулиз удубчIвну.

Чухсагъул дупну ккунду жюрбежюр циклариъ лихурайи табасаран халкьдин вакиларизра – депутатариз, тамам апIбан гьюкмин органариъ лихурайидариз, районарин кIулиъ айидариз, бизнесменариз, спотсменариз, жямяаьтлугъ касариз – дурарира, сабхилди дуфну, табасаран жвуву табасаран жвуваз бахш дапIнайи турнир гъабхуз кюмек тувнийи. Дидланра савайи, чемпионатдиз Бейдуллагь Исаевди хайлин гьюрматлу хяларизра дих гъапIнийи – му йигъан Кьурамягьямед Кьурамягьямедовдин ччвурнахъ хъайи «Энергия» спортдин дараматдиз республикайин правительствойин саки гьацI пай дуфнайи. Гъалиб гъахьи спортсменариз пешкешар гъадагъуз пулин кюмек Каспийск шагьрин депутарин собраниейин председатель, Бейдуллагь Исаевдин улдукьу дуст Аьбдулвягьид Жаватовди ва тикилишчивалин «Сити-Строй Холдинг» компанияйи тувну.

Турнир ачмиш апIбан серенжемди РД-йин Главайин вари ихтиярар айи вакил Нюсрет Уьмаров удучIвну гъулхнийи. «Гъийин чемпионат ихь машгьур генерал Эседуллагь Абачевдиз бахш апIували саб ляхин шикиллуди тасдикь апIура – дирбаш генерал неинки душмандиз къаршуди вуйи дявдиъ гъазанмиш апIру гъалибваларин, хъа гьацира спортдиъ гъазанмиш апIру гъалибваларин важиблувалин гъавриъ а. Гъит му талитар йислан-йисаз яркьу, махлукьатлу ишри», – гъапнийи Нюсрет Уьмаровди.

Чемпионатдин эгьемиятлуваликан республикайин вице-премьер Заур Эминовди, физкультурайин ва спортдин министр Сажид Сажидовди ва имбу хяларира гъапнийи. Урус чIалниинди шиърар дикIру шаир, ихь ватанагьли Тельман Ражабовди генерал Абачевдиз бахш дапIнайи чан шиир гъурхнийи, хъа Дагъустандин халкьдин артист Рукьият Гьямзатовайи «Табасаран» мяъли гъапIнийи.

Чаз туву гафнаъ Бейдулагь Исаевди гъапиганси, му чемпионат тешкил апIбак ва думу кIули гъабхбак Москвайиан, Хабаровскдиан, Луганскдиан, Дагъустандиан вуйи гизаф касари лайикьлу пай кивну, ва дугъу дурариз варидариз, хъа гьацира турнириъ иштирак шулайи спортсменариз, дуфнайи хялариз чухсагъул гъапнийи. «Ав, дугъриданра, гъийин спортдин шадлугъарин себеб ихь кьягьял генерал Эседуллагь Абачев гъахьну. Хъа узу сабсан ляхниин инанмиш вуза – хусуси метлеб айи операцияйиъ иштирак шулайи гьарсар эскер чан ччвурнахъ гьаму жюрейин серенжемар тешкил апIуз лайикьлу ву. Ихь сабвал душмандин накьв ву», – гъапнийи Исаевди.

Турнирин иштиракчйири лап маракьлу кчIихбар улупнийи. Гъалиб гъахьи ва пешкешнан йишвар гъазанмиш гъапIу спортсменар тялукь саягъниинди лишанлу гъапIнийи, хъа турнириз теклиф дапIнайи вари хялариз пешкеш вуди генерал Абачевдин сурат кайи футболкйир тувнийи.

Турнир ккудубкIиган, Бейдулагь Исаевди «Табасарандин нурар» газатдиз чемпионатдин гьякьнаан чан фикрар гъапнийи.
«Ихь генерализ бахш дапIнайи сабпи – регионарин арайиъ вуйи – турнир сач, ноябрин вазлиъ Эседуллагь Абачевдин багъри Хив райондиъ кIули гъубхнийча, кьюбпи – республикайин дережайин – чепионат гъи магьа Каспийскдиъ гъабхьну, ва гъюру талитар 2024-пи йисан – Урусатдин чемпионатси – Луганск Халкьдин Республикайин аьтрафариин кIули гъябгъиди. Талитарин аьхюшин география жигьатнаан яркьу апIури, учу дурариъ иштирак шулайи спортсменарин, спортдин тешкилатарин кьадарра артухъ апIурача. Му аьдати спортдин чемпионат дар, му спортдинна ватанпервервалин чемпионат ву. Гъи увуз гъябкъиганси, улхурайидарин гаф-чIалнан асас мяна, музыкайин нумрйирин тав ватанпервервалин тав вуйи, талитарин метлебариканра саб – бицIи (Дагъустан) ва аьхю (Урусат) ватанарихьна ккунивал артухъ апIувал вуйи.

Гъи гьаму залиъ айи гизаф кьадар гьюрматлу хялар – республикайин машгьур инсанар – мина гъювалира дурарин ихь игит генералихьна ва хусуси метлеб айи дявдин операцияйин иштиракчйирихьна вуйи хатур-гьюрматнакан кIура. Эседуллагь Муъминовичди идара апIурайи дявдин частари гизаф ижми низам-къайда айиб узузра гъябкъюнзуз, ва дугъахьна эскрарин ва офицерарин терефнаан аьхю гьюрмат а. Гьамдикан ихь республикайин улихь хьайидаризра аьгъя, ва гъи дурарира чиб мина гъювалиинди сабсан ражну ихь игитрихьна вуйи гьюрмат ашкар гъапIну. Дидланра савайи, жюрбежюр миллетарин вакилар турнириъ иштирак хьували ихь республикайин халкьарин албагувал, дуствал ижми апIура. Ухьу ихь алдабгъурайи гьарсаб гам ватандин кьудрат, Дагъустандин миллетарин арайиъ албагувал артухъ апIбан метлеб айиб дубхьну ккунду», гъапнийи Бейдулагь Исаевди.