Яв ччвур аьсрариз ядигариъ гъубзди

Зубайдат Шябанова
Хусуси метлеб айи дявдин операция ккебхъан мина магьа кьюд йис тамам шула. Урусатдин кьушмарин жергйириъ айи табасаран баярин кьягьялваликан, игитваликан вари уьлкейиз хабар дубхьна. Гьацдар игитарикан сар Исрафил Мягьямедовра вуйи.

 

Исрафил Мягьямедов 2022-пи йисан 23-пи майдихъанмина Донецкдин ва Луганскдин Халкьдин республикйир уьрхюри, Херсонский областдин ругар нацистарихьан азад апIури, хусуси метлеб айи дявдин операцияйиъ иштирак гъахьну. Дявдин женгариъ гвардияйин капитан Исрафил Мягьямедовди сари душмнарин 40-тIан артухъ техника дагъитмиш гъапIну. 2022-пи йисан 15-пи октябриъ думу игитси кечмиш гъахьну. Ватанди чан улихь дивнайи буржи тамам апIбаъ улупу кьягьялвализ ва игитвализ лигну, РФ-дин Президентди Исрафил Летифович Мягьямедовдиз «Урусат Федерацияйин Игит» ччвур тувбан къарарикк къул гъизигну.

Исрафилин абйир-бабар Табасаран райондин Хюрикк гъулан поселениейиз дахил шулайи Хянягъ гъул’ан ву. Хюрикк гъулан администрацияйин кIулиъ айи Аьлибег Сеферовди ич сюгьбатнаъ къайд гъапIганси, Мягьямедоварин хизан гъул’ан ухдитIан Дагъустандин Огни шагьриз кюч гъахьну. Исрафили мектебра гьадму шагьриъ ккудубкIну.

«Исрафили мектеб ккудубкIу йисан дугъан адаш кечмиш гъахьнийи. Гьяйифки, СВО-йин гъати женгари ихь Игитринра жан гъубхну. Дугъан уьмрин юлдаш ва веледар Дербент шагьриъ, хъа дада Магьизат ва чи Гюльзаман Московский областдиъ яшамиш шула. Гьаму йигъари дурар ватандиз гъафну ва Табасаран райондин глава Мягьямед Къурбанов дурарихъди гюрюшмиш гъахьну. Гюрюшдиъ узура айза. Мягьямед Сиражудиновичди багахь гележегдиъ Исрафил Мягьямедовдин ядигар Хянягъ гъулан мектебдин гьяятдиъ ачмиш апIруваликан мялумат тувнийи. Сифте учу гъулаъ саб кючейиз дугъан ччвур тувуз йикьрар дапIнайча. Хъа гъулан жямяаьтдихъди ва райондин кIулиъ айидарихъди мясляаьт дапIну, мектебдин улихь ядигар дивбан ва футболин майдан абццбан теклифниин вари рази гъахьнийи. Исрафилин дада Магьизатдиз, веледдиз ватанпервер тербия тувбаз ич поселениейин вари агьалйирин терефнаан чухсагъул мялум апIуз ккундузуз. Хъа учу Игитрин ччвур кIваълан гьадрархуз вари уьлчмйир кьабул апIуз гьязур вуча», – гъапнийи Аьлибег Сеферовди.

Ав, дугъриданра, Аьлибег Сеферовди къайд гъапIганси, Мягьямедоварин хизан гьадму саб вахтна Дагъустандин Огни шагьриз кюч гъахьнийи. Ва гьаму йигъари ватандиз гъафи Игитрин дадайиз шагьрин кIулиъ айи Жалалудин Аьлирзаевдира чахьна теклиф гъапIну. Игитрин багахьлуйирихъди вуйи гюрюш кIули гъабхуз Региондин табасаранарин милли культурайин автономияйин регьбер Айваз Аьлихановдиз табшурмиш гъапIнийи. Ич сюгьбатнаъ Айваз Аьлихановди туву мялуматариинди, багарихьди Дагъустандин Огни шагьрин саб кючейиз Урусатдин Игит Исрафил Мягьямедовдин ччвур тувуз планламиш дапIна. Гьамусяаьт тялукь кагъзар гьязур апIура.
Айваз Аьлихановди улихьнаси узу Игитрин уьмрин юлдаш Заринайихъдира таниш гъапIнийи. ИкибаштIан, му макьала гьязур апIурайган, узу дугъазра зенг гъапIнийза.

«Исрафил военный гъуллугънаъ айи вахтна учу Мурманскдиъ яшамиш шулайча. Исрафил кечмиш гъахьиган, Дагъустандиз гъюз мажбур гъахьунчу. Учуз кьюр велед ачуз. Малика 10-пи, хъа Летиф 5-пи классдиз гъягъюра. Кьюридира Дербент шагьрин 19-пи нумрайин мектебдиъ урхура.
Ич гьадмукьан мясляаьт айи албагу хизан гъабхьнийич. Хизандин аьдатарра кмиди арайиз гъахнийча. Исрафилиз гьяфтайи анжагъ саб выходной йигътIан адайи. Гьадму йигъ учу веледариз бахш апIуйча. СатIиди паркариз, кинойиз, ресторандиз гъягъюйча, табиаьтдиз удучIвуйча, тамашйириз, сюгьбатаризра вахт гьаммишан шуйи.

Хъа гьамус вари дигиш гъабхьну. БицIидари адаш кечмиш хьувал лап гъагъиди ккюбгъра. Гьар гьяфтайи хамис йигъан лисхъан ва жвуми йигъан узу Дагъустандин Огни шагьрин накьваригъ кивнайи йиз гирами уьмрин юлдаш Исрафилихьна веледар хъади гъягъюраза. Летифдин улар гьаммишан уз’ин шулу. «Жан дада мишан, миннат вуйиз. Уву ишуруш, узура, Маликара ишурча», – кIури сикин дарди текрар апIуру. Шлубкьан нивгъар дерккуз чара апIурза. Амма юкIв узухъ хъпебехъри, дурарин сес деребхьри, йиз ккунирихъ ибшура. Думу гизаф ужур инсан, ужур жилир ва ужур адаш вуйи. Гьяйиф дугъан уьмур мици кьатI хьуб», – гъапну ич сюгьбатнаъ Заринайи.

Гирами Зарина, яв жилир ужур адаш ва инсанси, ужур эскерра гъахьну. Дугъан уьмур гьавайиди гъюдубчIвундар. Ватандиз читинвал кайи дакьикьйири думу, СВО-йиъ бязи офицерарси эскрарин йирфарин кьяляхъ ваъ, игитарин сабпи жергейиъ ади гъахьну. Ихь вари Ватанди дугъ’инди дамагъ апIура ва, яв баяриз чухсагъул, Табасаран, кIура. ДумутIан аьхю гьюрмат хьуб мумкин дар.