Главная

Гъулан мяишатарин месэлйир гьял гъапIну

2Мартдин 17-пи йигъан РД-йин Гьюкуматдин Председателин заместитель Шарип Шариповди республикайин гъулан мяишатдин зегьметкешариз кюмек тувбан месэлйириз бахш дапIнайи совещание гъубхну.
Совещаниейиъ РД-йин Главайин теклифчи Деньга Халидов, гъулан мяишатдин цирклин министерствйирин ва идарйирин кIулиъ айидар, жямяаьтлугъ тешкилатарин, СПК-йирин ва КФХ-йирин, мялуматарин дакьатарин вакилар иштирак гъахьнийи.
Республикайиъ артмиш’валин «Мянфяаьтлу АПК» проект уьмриз кечирмиш апIуз хъюгънайиваликан къайд дапIну, вице-премьери гьамци гъапну: «Сабпи нубатнаъ, сурсат гьясил апIурайидариз Дагъустандин Главайин терефнаан чухсагъул мялум апIуз ккундузуз. Дурарин зегьметниинди, табиаьтдин читин шараитаризра дилигди, гъубшу йисан гъулан мяишатдин гьясиллувал за гъабхьну».

Изаят – халачийин устад

6«Узу Хив райондин Гъвандикк гъулан вари райондин ва вари халачачйирин арайиъ машгьур вуйи устад Бесханумдин риш, кюгьне вахтарихъан мина халачйир урхру тухмин вакил вуза…»

Гьамцдар гафариинди ккебгънийи ич сюгьбат Хиварин халачйирин фабрикайин директор, халачачи, рестовратар, художник Изаят Меджидовайи. Дугъу саки вари чан уьмур дюн’яйин варитIан кюгьне искусствйирикан сабдиз бахш апIура.
Изаят бажи халкьдин культурайихьна лап мани гьиссариинди янашмиш шулу. Дугъу дагъустандин аьдати халачачивал тазатIан арайиз хувалик умудар кивра. Иллагьки гьадму чан кIваъ айи кьастари дугъаз, дамагъ ва фурс ктарди урус чIалнан дарсар киврайи дагълу Гъвандикк гъулан аьдати мялимдиз, гъи хайлин хъуркьуваларихъна гъюз мумкинвал тувну. Ав, Изаят бинайин образованиейиинди мялим ву, амма думу саб вахтнара чаз бабан никкдихъди гъафи сяняаьткарвалихьан ярхла гъахьундар. Изаят, варжариинди ва агъзрариинди жара табасаран шубарси, хьуд йис гъабхьиган халачийин дуркьарихъ деъну, яш ургуд йис вуйиган, жарарикан асиллу дарди, кIул’инди ляхин апIури гъахьну, хъа йицIисад йис гъабхьиган, дугъаз халачачивалин искусствойин гьарсаб ляхникан, циркликан вари аьгъяйи.

Сталинград уьбхбан женгнаъ

5Клавдия Алексеевна Фридман 1922-пи йисан январин 13-пи йигъан Сталинградский областдин Дубовка шагьриъ бабкан гъахьну. Багъри ватандиъ 10-пи класс ккудубкIган, дугъу Сталинграддин медицинайин институтдик урхуз кучIвуз имтигьнар тувру. Амма, конкурс аьхюб вуди, думу дина кьабул гъапIундар. Гьадму йисан думу Саратовдин гъулан мяишатдин институтдик урхуз кучIвру. Сад йислан, 1942-пи йисан апрелин вазлиъ, комсомоли дих гъапIган, институтдиъ урхурайи шубар чпин хушниинди Ватан уьбхюз армияйиз гъягъюру. Дурарин жергейиъ Клавдия Алексеевнара айи. 

Дугъан саб дафтриъ дявдиъ чав алдабгъу гьарсаб гамракан, гъубху гьяракатнакан хъайи-хъайиси дибикIнайи. Дафтриз гъатху ранг йивнайи, дугъу чав ва чахьна гъюру мухбирари ишлетмиш апIбаан думу йирси дубхьнайи. Ибариз ебхьувал, улариз рябкъювал кьит духьнайи Клавдия Алексеевнайин гьаму дафтриъ вари уьмур а.

Улихь учIру месэлйир дийигънайич

3Табасаран райондин прокуратурайин вазифа – ихь уьлкейин асас къанун вуйи Конституцияйиъ улупнайи ватандашарин ихтиярар ва азадвалар, государствойин ва жямяаьтлугъдин маракьар уьрхювал, тахсиркарваларихъди женг гъабхбан эгьемиятлувал за апIувал ву. Думу терефнаан вуйи ляхин Табасаран райондин прокуратурайи ккудубшу йисан гъубхну ва гъябгъюрайи йисанра давам апIура. Ккудубшу йисан ич ляхин гьии дару шараитариъ кIули гъубхунча. Дюзди кIуруш, прокуратурайин органариъ ляхин апIуз саб вахтнара гъулайди гъабхьундар. Гьелбетда, ккудубшу йис къанун уьбхру жара органаризра читинуб вуйи.

Му депутатдин буржи ву

Депутат – халкьдин вакил ву. Думу ктагъруган хайлин месэлйир гьял, яшайиш ва дуланажагъ ужу апIбан гафар тувру, халкьдин табшуругъар тамам апIувал гардандиъ бисуру. Гьаму жигьатнаан «Дербент шагьур» округдин депутатарин корпусди агьалйирин яшайишдин аьгьвалат ужу апIбахьна диш дапIнайи месэлйир жанлуди гьял апIура. 

Шагьрин депутатарин Собраниейин багахь хьур депутатдикан ибарат вуйи социалин политикайин комиссияйи ляхин апIура.

Китабарин выставка

Гьаму йигъари «Дугъустан» РИА-йиъ «Тарки-Тау» - китабарин выставкайиз бахш дапIнайи конференция гъабхьну.

Аьдат вуйиганси, китабарин выставка гьар йисан сентябрин вазлин аьхирариъ гъабхури шулу. Ццийин серенжемар ккергъайиз гьеле хайлин вазар улихь хьамишра, дидихьна гьязурлугар гъахуз хъюгъна. Конференцияйиъ иштирак гъахьи РД-йин культурайин министрин заместитель Елена Гьаруновайи, китабарин выставкайин тешкилатчи, «Горцы» газатдин кIулин редактор Марат Гьяжиевди республикайин журналистариз чпи гъахурайи гьязурлугарикан хъайи-хъайибси ктибтну.

Хьадукар ва жил чIиви шула

1Март хьадукран садпи ваз ву. Мартдин вазлиъ дюн’я чIиви хьуз хъюбгъру. Гьаму вазлиъ гьацира йигъанна йишван ярхишин барабар шулу, хьадукран чюлин ляхнар башламиш апIуру. Гьадму дюшюшарихъди аьлакьалу вуди ихь республикайин ва дюн’яйин Ригъ гьудубчIвру терефнан саб жерге уьлкйирин халкьари Эбелцнан машквар къайд апIуру. Думу машквран ччвурар жюрбежюр вушра, асас мяна саб ву. Ва вари йишвариъ цIийирра алауру.

Эбелцнан машквар дегьзаманйирихъан мина табасаранарира къайд апIурайи машквар ву. Думу ислам дин тарабгъбан кьяляхъра, советарин девриъра, гьамусра къайд апIура. Хъа аьхиримжи вахтари думу къайд апIбан саб жерге лишнар дургурашра, дидин аваза хъана яркьу шула.

Бензин тувуз ккунди адар

Белоруссияйиз улихьди йитIнайи йикьрариъ улупнайи кьадарнаъди Урусатдиз нафтлин сурсатар тувуз ккунди адар. Дидин гьякьнаан «Ведомости» газатди мялумат тувра.

Газатдин улупбариинди, гъубшу гьяфтайиъ Белоруссияйин делегация Москвайиз энергетикайин министр Александр Новакдихъди ва вице-премьер Аркадий Дворковичдихъди гюрюшмиш хьуз гъафнийи. Гюрюш гъабхьнуш – гъабхьундарш, мялум дар.
Урусатди Белоруссияйиз айтIан кьиматариинди нафт тувра, дидихъ нафтлин сурсатар кьяляхъ хура. Улупбар гьар йисан цIийи алаури шулу. 2015-пи йисандин план – 23 миллион тонн ухьу тувруб ва 1,8 миллион тонн кьяляхъ хруб вуйи.

Дурар сарра кIваълан гьаъну ккундар

Ццийин йисан советарин халкьди фашист Германияйиин Аьхю Гъалибвал гъадабгъну 70 йис тамам шулу. Ватандин Аьхю дявдин йисари халкьди ва дидин Яракьлу Кьувватари Европайин гизаф уьлкйир чаз мютIюгъ гъапIу, аьхю кьувват хъайи фашист Германия дагъитмиш апIбаъ лап аьхю тешкиллувал, кьягьялвал ва гьунарар улупну. Уьру Армияйи душмандин 607 дивизия дагъитмиш гъапIну. Совет уьлкейин жара халкьарихъди сатIиди Ватандин Аьхю дявдин женгариъ 180 агъзуртIан артухъ дагъустанлуйир иштирак гъахьну. Дурарикан 90 агъзуртIан артухъ дагълу баяр ва шубар кьяляхъ гъафундар, гъийихну ва чпикан хабар амдарди гъудургну. 

Поэт, воин, общественный деятель

4Среди имен известных поэтов – воинов, общественных и государственных деятелей Дагестана сияет и имя Муталиба Митарова. Муталиб Митарович прошел сложный жизненный путь.
М.Митаров родился в 1920г. на древней табасаранской земле, воспетой великим Мирзой Калукским, овитой легендами и преданиями, взрастившей немало выдающихся ученых, поэтов.
Будущий поэт вырос в семье крестьянина. Часто юноша отправлялся на заработки с отцом в табасаранские и лезгинские аулы. Наряду с табасаранским он владел и лезгинским языком.

Страница 331 из 350

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top

Счетчик Index