Главная

Табасаран райондиан хабрар

Лицензйир духьну ккунду

2015-пи йисан февралин 5-диъ «Табасаран район» МО-йин администрацияйиъ райондин глава Алавудин Несрединович Мирзабалаев райондин мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи бицIидарин идарйирин руководителарихъди гюрюшмиш гъахьну. Душваъ гьацира райондин администрацияйин главайин заместитель Аь.Аьбдулов ва образованиейин управлениейин начальник Аь.Къазиев иштирак гъахьну. Гюрюшдиъ гъилигу месэла бицIидарин багъариз ва мектебдин яшнакк ккуркьайиз вуйи бицIидарихъди образованиейин ляхин гъабхуз лицензйир адрувалин гьякьнаан вуйи.

Искусствойин аьламдиъ

7Багъри ругар… Дюн’яйиъ мутIан гирами, аьзиз йишв айкIан?! Дюн’яйин хъабалгувалиъ мяна рябкъру инсанариз классикайин искусство гьарган чарасузуб ву. Гьадму хъабалгувализ багахь хьуб – художникдин уьмрин ва яратмиш апIбан рякъюн асас месэлара вушул. 

Халис художник гьарган табиаьтдихъди гьюжатнаъ ва талитнаъ шулу кIуру гафар гьякьлудар ву, фицики гьацир касдин рюгьнан гьисслувал ва чаз тувнайи бажаранвал инсанар мюгьтал ва гьяйран апIрударстар эсерар яратмиш апIбаз бахш дапIнади шулу.

Улупнайи рякъ давам апIидихьа

Узу 2015-пи йисан январин 22-пи йигъан эфириъ Дагъустан Республикайин Глава Рамазан Гьяжимурадович Аьбдулатиповдин РД-йин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейихъ аьхю разивалиинди хъпехъунза.
Хъана ва хъана Посланиейин асаснамйирихъ хъпехъуз, дурар урхуз ккун шулу, гьаз гъапиш Р.Гь.Аьбдулатиповди ачухъди ва фикирлуди йигъандин месэлйирикан кIура: рабочий гюрюшариъра, республикайин ва федералин дережайин форумариъра. Фикир вуйизки, гьарсар дагъустанлуйи, чан республика ислягьвалинуб, кюкю адабшвурайиб, марцциб, коррупцияйихьан азадуб вуди дябкъну ккунири, Дагъустан Республикайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейихъ хъпехъбан кьяляхъ, Республикайин Главайиинди дамагъ дапIну ккунду.

Натижйир харжидар дар

Гъубшу гьяфтайиъ «Молодежь Дагестана» газатдин конференцйир гъахру залиъ республикайин МФЦ-йин директор Уьсман Хасбулатовдихъди РД-йин МФЦ-йи гъубшу йисан гъапIу ляхнин натижйириз бахш дапIнайи пресс-конференция гъабхьну. 

Конференция ачмиш апIури, Уь.Хасбулатовди республикайин МФЦ-йи 2014-пи йисан гъапIу ляхникан мялуматар тувнийи.
«Гъубшу йисан учу аьлакьайинна телекоммуникацйирин Министерствойихъди сатIиди аьхю ляхин гъапIунча. Йисандин арайиъ республикайин жюрбежюр районариъ МФЦ-йин 10 цIийиди дивнайи филиалар ачмиш гъапIунча

Игитвализ сяргьят адар

Йисар гъягъюра. Гьарсар касдихьан чан кIул’ина гъафи гьядисйириинди, гъапIу ляхнариинди уьмриъ аьхиримжи нукьтIа дивуз шулдар. Фицики дурари кIваълан дурубшру шил вари уьмриз пай апIура. Чернобылин АЭС-дин саб блок тIубкIбалан кьяляхъ дидин натижйир терг апIбаъ иштирак гъахьи агъзрариинди игит инсанарикан сар ихь ватанагьли Мирзахан Мягьямедовра ву. 

Галариъ айи маларин ва марччарин гьял

Дегьзаманайиан мина гъулан мяишатари кьюрдун вахтна мал-къара галариз кюч апIура.
Аьхиримжи йисари галариз хъапIрайи мал-къарайин кьадар цIиб шула. Хъа саспи вахтари гьацдар гафарра ерхьури шулуки, сарун галариз мал-къара хъапIну гъягъювал мянфяаьтсуз ву, кIури.
Гьаддиз, гьаму месэлайин гьякьнаан ва гьаму йисан галариъ кьюрд адапIурайи мал-къарайин гьял фициб вуш аьгъю апIури, улихьнаси ич мухбир Наргиз Гюлечова РД-йин гъулан мяишатдин ва ипIру-убхъру сурсатарин министрин заместитель Шагьмир Бахарчиевдихъди гюрюшмиш гъахьну.
Министрин заместители туву мялуматариинди, республикайиъ айи 5 миллион чарвйирикан 20 райондин 1,5 миллион чарвйири, хъа кIару маларикан 220 агъзур мали гьамусяаьт галариъ кьюрд адапIура.

Москвайиъ Дербентдиз бахш дапIнайи заседание гъабхьну

4Февралин 3-пи йигъан Урусатдин Гьюкуматдин Хулариъ вице-премьер Александр Хлопониндин регьберваликкди Дербент шагьур арайиз гъафихъан мина 2000 йис тамам хьпан машквар гъабхбан гьякьнаан вуйи тешкиллувалин комитетдин заседание кIули гъубшну.
Заседаниейиъ РФ-йин Кафари Кавказдин ляхнариз лигру министр Лев Кузнецов, РФ-йин Президентдин СКФО-йиъ вари ихтиярар айи вакил Сергей Меликов, Дагъустандин Глава Р.Аьбдулатипов, РД-йин Гьюкуматдин Председатель Аь.Гьямидов, Дербент шагьрин глава И.Ярялиев, гьюкмин ляхин тамам апIру федералин ва региондин органарин, дилавар дестйирин вакилар иштирак гъахьнийи.
Дюн’яйин варитIан кюгьне шагьрарикан саб вуйи Дербентдин юбилейин важиблуваликан къайд дапIну, А.Хлопонинди 2014-2015-пи йисари Дагъустандиз федералин бюджетдиан, Дербент шагьрин кючйир ва паркар рас апIуз кIури, 600 миллион манат жара дапIну ккунивалин гьякьнаан 2014-пи йисан сентябрин вазли РФ-йин Гьюкуматдин Председатель Д.Медведевди туву табшуругъ кIваин гъапIнийи. Юбилейин серенжемариз жара уьлкйирин делегацйир дуфну ккуниваликан, планламиш дапIнайи серенжемар гъахруган хатIасузвал тямин дапIну ккуниваликан къайд гъапIнийи. А.Хлопонинди гьацира юбилейиз РФ-йин Президентдин Администрацияйи асас фикир туврайивалра кIваина гъабхнийи.

УФСКН-ди 2014-пи йисандин натижйир гъивну

62015-пи йисан январин 26-пи йигъан республикайин журналистарихъди вуйи пресс-конференцияйиъ УФСКН-ди 2014-пи йисан гъапIу ляхнин натижйир гъивну. Конференцияйиъ РД-йиъ айи ФСКН-дин Управлениейин начальник Энрик Муслимов, дидин пресс-гъуллугънан кIулиъ айи Ширинбег Шигьябидов иштирак гъахьнийи.

Конференция ачмиш апIури, Э.Муслимовди серенжемдиз дуфнайи журналистариз чухсагъул мялум гъапIну ва УФСКН-ди 2014-пи йисан гъазанмиш гъапIу натижйирикан, республикайин наркоконтролин гьялнакан, наркотикар къанунсузди алвер апIувалиан адагъбан ляхин хъана гужал апIуз кьабул апIурайи уьлчйирикан ктибтну.

СатIиди ужу ву

9Дагъустан Республика Урусатдиъ варитIан гизаф миллетар яшамиш шулайи регион ву. Агъзрариинди йисари Дагъустандин халкьарин арайиъ айи дуствалин, чвевалин аьлакьйири республикайин рюгь ва гележег артмиш апIуз кьувват тувра. Гъи, жямяаьтлугъдин аьлакьйирин бина дигиш хьувалихъди сабси, халкьарин арайиъ айи аьлакьйирин ери цIийи жюрейинуб дубхьнайивалра рябкъюрахьуз. Культурайин сатIивал дюрюбхди, гьарсаб дагъустан халкьдин дуланажагъдин тафавутлувал уьбхюз шуладар. Миллетарин арайиъ аьсрариинди артмиш шули гъахьи аьлакьйири Дагъустандин халкьарин аьдатарин сабвал арайиз гъабхну, аммаки гьарсаб халкьдин чан хусуси тафавутлуваларра гъузна. Эгер вари халкьарин, гьюкмин ерли органарин, жямяаьтлугъ тешкилатарин, жигьиларин, аьхю насларин кьувватар, государствойин терефнаан политикайин, финансарин, экономикайин кюмекра туври, сатIи гъапIнийиш, жямяаьтлугъ мюгькам, экономика, культура артмиш апIуз мумкинвал хьибдийи. Вари халкьар кьудратлу ва мюгькам гъахьиш, Дагъустанра гьадмукьан ухди девлетлу ва уткан хьибди.

Дагъустандин агьли касарин Советдин заседание

Республикайин Главайин Халкьдин Собраниейиз вуйи Посланиейин шилнаъди Дагъустан Республикайин Главайин багахь тешкил дапIнайи агьли касарин Советдин нубатнан заседаниейиъ мялуматарин дакьатарин Дагъустандин ад за, деврин жямяаьтлугъ сатIи апIбан мажбурнамйирихъди аьлакьалу месэлйир гьял гъапIну. 

Месэла гьял апIруган «Дагестанская правда», «Черновик», «Новое дело» газатар, ГТРК-йин «Планета «Культура»» телепередача арайиз адагънийи. Агьли касарин Советдин председатель Аьбдуллагь Мягьямедовди мялуматарин му дакьатарин кIулиъ айидарикан ватандашарин миллетдин, диндин месэлйирикан улхруган, инсандин намус уьбхруси, гьиссариз чIуруди тясир дарапIруси улхувал, Дагъустандин аьдати, жарадарин дарубсиб аран уьбхювал, бикIурайибдихъан жавабдарвал гьисс апIувал ккун гъапIну.

Страница 689 из 699

f1 in1 ok1 t1 v1 y1

Top